Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 10η Συνεδρίαση 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική  συνεδρίασηπου θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  3-7-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

 1. Περί ανάκλησης των δασικών χαρτών της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Αιμίλιος Ρείσογλου ).
 2. Περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους, σε συμμόρφωση με την αμετάκλητη απόφαση αρ.176/2018 του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού παραλαβής Α’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του ΑΠΘ, με τίτλο: “Έρευνα των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση του ΧΥΤΑ Γραμματικού”. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 4. Περί λήψης απόφασης για την παράταση χρόνου λήξης πληρωμής οφειλών   χρηματικών  καταλόγων (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 5. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» με διαλυτική αίρεση» (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 6. Περί αποδοχής δωρεάς και ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου αποδοχής και μεταγραφής. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 7. Περί λήψης απόφασης για την διερεύνηση της αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για την αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του  Δήμου Μαραθώνα, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 8. Περί Έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ” (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 9. Περί Έγκρισης  τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”(ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 10. Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας της Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ.Ανδρέα Νέας Μάκρης για το 2018. (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας του Δήμου  κ. Πηνελόπη  Μικελοπούλου ).
 11. Περί Παράτασης πρακτικής ασκούμενου δικηγόρου» (κατ΄ παραγ. 5 άρθρο 13 του ν. 4194/2013). (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας του Δήμου  κ. Πηνελόπη  Μικελοπούλου ).
 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 271/2017 Α.Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5003415 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 92/2018 Α.Δ.Σ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5003415 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 93/2018 Α.Δ.Σ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (2) «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5003415 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 272/2017 Α.Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002413 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 94/2018 Α.Δ.Σ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002413 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 17. Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου και αναπληρωτή του στην Διοικούσα Επιτροπή του 7ου ΤοΠΦΥ. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 18. Περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ΤΕΒΑ. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •