Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 8/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά ζώσης 8η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που  θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου  Δρόμου, στον Μαραθώνα, την   Πέμπτη  30-06-2022  και ώρα  16.30 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022, (τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων  Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων:

 1. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Σ. Τσίρκας) 
 2. «Περί λήψης απόφασης για απόφασης για τον Ορισμό υπευθύνου λογαριασμού του έργου με ενάριθμο ΠΔΕ-ΣΑΝΑ 255 2022ΝΑ25500000   με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γ. Ζορμπάς) 
 3. Περί λήψης απόφασης για την  έγκριση ελέγχου υλοποίησης Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2021(170/2022 αποφ. ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γ. Ζορμπάς) 
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Α’ τριμήνου προϋπολογισμού 2022.(171/2022 αποφ Ο.Ε). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 5. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου. (199 Α.Ο.Ε). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 6. Περί Έγκρισης του Μνημονίου Δήλωσης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και δωρεάν παραχώρηση ακινήτου όπου θα στεγάζεται και λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 7. Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Μαραθώνος, επί της με αριθ. εισαγ. ΠΡ166/2020 Προσφυγής του ΝΟΝΜΑ (Πρακτικό 1/2020).(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γ. Ζορμπάς).
 8. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 (Απόφαση 13-2022 Συμβουλίου  Κοινότητας  Νέας Μάκρης). (24 ΕΠΖ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Κυπαρίσσης ) 
 9. Λήψη κανονιστικής απόφασης για καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021 (από το έτος 2022 και εφεξής) (Απόφαση 10-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης). ( 25 Α.Ε.Π.Ζ ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Κυπαρίσσης ) 
 10. Περί παραχώρησης (πρόσθετου) κοινοχρήστου χώρου πλησίον επιχείρησης, στη θέση ΝΚ26, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 και εφεξής) (Απόφαση 12-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης). (26 ΕΠΖ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Κυπαρίσσης ) 
 11. Περί λήψης απόφασης προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022, σύμφωνα με την εισήγηση με ΦΕΑ 575329 του τμήματος αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων & τουρισμού. (Απόφαση 14-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα). ) (29 ΕΠΖ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Κυπαρίσσης ) 
 12. Περί λήψης απόφασης για α) έγκριση επιλογής χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, β) ίδρυση λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και γ) έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/5-11-2021, κατόπιν της εισηγήσεως με ΦΕΑ 575096 του τμήματος αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων & τουρισμού. (Απόφαση 15-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα).(30 ΕΠΖ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Κυπαρίσσης ) 
 13. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/05-11-2021(από το έτος 2022 και εφεξής), σύμφωνα με την εισήγηση με ΦΕΑ 574202 του τμήματος αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων & τουρισμού» (Απόφαση 16-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα). (31-2022  ΕΠΖ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Κυπαρίσσης) 
 14. Λήψη κανονιστικής απόφασης για καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων   δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο  εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/5-11-2021 (από το έτος 2022 και εφεξής ) (Απόφαση   9-2022 Συμβουλίου  Κοινότητας  Βαρνάβα). (34/2022 Α.Ε.Π.Ζ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Κυπαρίσσης ) 
 15. Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης επιλογής χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, β) ίδρυσης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και γ)έγκρισης κανονισμού λειτουργίας εμπορο-πανηγύρεων ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/5-11-2021  (Απόφαση 10-2022 Συμβουλίου Κοινότητας  Βαρνάβα). (35-2022 ΕΠΖ) (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης ) 
 16. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 (Απόφαση 11-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα). (36-2022ΕΠΖ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης ) 
 17. Περί λήψης απόφασης σχετικά με το αίτημα “Διοργάνωση 3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ανάδειξης Τοπικών Αγροτικών και Παραδοσιακών Προϊόντων, από επαγγελματίες παραγωγούς του Δήμου Μαραθώνος”, με αρ. ΦΕΑ 577554 /12.05.2022 της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης» (Απόφαση 12 -2022  Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα). 28 Α.Ε.Π.Ζ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης
 18. Τροποποίηση και επικαιροποίηση της υπ΄ αρ. 164/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνα “Κανονισμός Λειτουργίας των  Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης -ΚΔΑΠ” του Δήμου Μαραθώνα και την εναρμόνιση των Κανονισμών λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΓΠΔ11 οικ.31252 2-06-2021 και της ΚΥΑ Γ.Π.Δ11 οικ./151171 ΦΕΚ 827/24.2.2022 ως προς τη λειτουργία τους και μόνο, και ειδικότερα από τα άρθρα 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 13.  (ειδικός αγορητής: Δημοτικός σύμβουλος κ. Α. Λάσκος)
 19. Περί έγκρισης επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης ζώων συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος έτους 2022. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Μπατζές)
 20. Περί αντικατάστασης μελών διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ α) ορισμός διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Μπατζές).
 21. Περί αντικατάστασης μελών διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ α) ορισμός διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν.Μπατζές
 22. Περί έγκρισης πρόσληψης δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο Δήμο Μαραθώνος κατ΄ άρθρο 13 του ν. 4194/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.4745/2020. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας).
 23.  Περί αναγκαιότητας  ονομασίας και μετονομασίας οδών, πλατειών ή συνοικιών Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας).

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •