Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής Μαραθώνα

Διαγωνισμός ναυαγοσωστικής κάλυψης Δήμου Μαραθώνος 2019.

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος επαναπροκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης λουτρικών παραλιών  Δήμου Μαραθώνος έτους 2019, με συστημικό αύξοντα αριθμό: 75090.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού (Τμήμα- Ομάδα Β) είναι 105.048,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (μη συμπεριλαμβανομένης  της ομάδας Α (23 ημέρες από 1/6/2019 έως 23/06/2019) η οποία αφαιρείται από τον παρόντα διαγωνισμό προκειμένου να διενεργηθεί κατά παρέκκλιση με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄147)). Η σχετική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού (Τμήμα – Ομάδα Β) ποσού 105.048,01 € (καθαρή αξία 84.716,14 € + Φ.Π.Α. 20.331,87 € = 105.048,01 € συνολικά) θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 12.06.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή την 18.06.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 847,16 € (οκτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών του ευρώ).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943 20535, αρμόδιος υπάλληλος κα Σοφία Βασταρδή στο τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ