Διατήρηση προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Διατήρηση προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

Αριθμός Απόφασης: 115/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Την από 06/06/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Τ******* Χ******* του Γ******* κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Μαραθώνος

δ) Tην από 05/07/2022 προσωρινή διαταγή του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπου επιδόθηκε στην υπηρεσία την 07/07/2022  σύμφωνα με την οποία χορηγεί στον Τ******* Χ******* του Γ*******   προσωρινή διαταγή έως τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στη δικάσιμο της 18ης /10/2022.

ε) Την υπ αριθ 299/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα : «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

στ) Το από 07/11/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με θέμα : Πορεία Υποθέσεων Συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ζ) Την αναβολή της από 18/10/2022 δικασίμου περί της συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Τ******* Χ******* του Γ******* για τη δικάσιμο της 21/12/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την διατήρηση της προσωρινής διαταγής με την οποία ο Δήμος υποχρεούται να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του και να καταβάλλει τις κατά νόμο αποδοχές του μέχρι την έκδοση απόφασης επί της άνω αίτησης. 

η) Την υπ αριθ 550/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα : «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

θ) Την αναβολή της από 21/12/2022 δικασίμου περί της συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Τ******* Χ******* του Γ******* για τη δικάσιμο της 13/03/2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την διατήρηση της προσωρινής διαταγής με την οποία ο Δήμος υποχρεούται να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του και να καταβάλλει τις κατά νόμο αποδοχές του μέχρι την έκδοση απόφασης επί της άνω αίτησης. 

ι) Την υπ αριθ 648/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα : «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

ια) Την αναβολή της από 13/03/2023 δικασίμου περί της συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Τ******* Χ******* του Γ******* για τη δικάσιμο της 20/10/2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ταυτόχρονη διατήρηση της ήδη χορηγηθείσας  προσωρινής διαταγής          

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της από 13/03/2023 αναβολής της δικασίμου περί της συζήτησης ασφαλιστικών μέτρων του Τ******* Χ******* του Γ******* για τη δικάσιμο της 20/10/2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την διατήρηση της χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής με την οποία ο Δήμος υποχρεούται να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του και να καταβάλλει τις κατά νόμο αποδοχές του μέχρι την έκδοση απόφασης επί της άνω αίτησης. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΖΧΤΩΛΜ-39Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΧΤΩΛΜ-39Ρ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •