Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021 και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην με αριθμό 1/2023 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, για την ομάδα – τμήμα Ε. Η ανάθεση θα γίνει μέχρι του ποσού των 1.984,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:

α) η με αριθμό πρωτοκόλλου 7105/29-03-2023 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΚΨΘΩΛΜ-ΞΚΚ και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 309.

Παρακαλούμε όπως, μέχρι την Τρίτη 16-05-2023 μας αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης έως ώρα 13:00 μ.μ. σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες.

Αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 1/2023 Μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να υποβάλετε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Γ. Για την Ομάδα – Τμήμα Ε:

1) Άδεια αποτεφρωτηρίου ή κοιμητηρίου ζώων σε ισχύ.

2) Νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης (σε περίπτωση νομικού προσώπου), με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

3) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,

4) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας,

5) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή αντί αυτού, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ έως στ’ Ν. 4412/2016,

6) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικούς ασφάλισης (κύριους και επικουρικούς) στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

8) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι:

 • έχετε λάβει γνώση της παρούσας μελέτης και των όρων της σχετικής πρόσκλησης, τα οποία αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα,
 • θα εκτελείτε άμεσα τις υπηρεσίες, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη,
 • Θα διαθέτετε τηλεφωνικό κέντρο για χρήση σε 24η βάση,
 • Θα διαθέτετε έμπειρο προσωπικό για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος,
 • Θα διαθέτετε ειδικά κατά περίπτωση οχήματα μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων, μήκους μέχρι 5 μέτρων.

9) Κατάσταση με το επιστημονικό ή άλλο προσωπικό που τυχόν απασχολεί, ή το συμφωνητικό συνεργασίας με εξωτερικό/ούς συνεργάτη/ες για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας.

10) Ειδική άδεια καταλληλότητας για το όχημα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει για την μεταφορά νεκρών ζώων- Απόφαση έγκρισης οχήματος μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

11) Για κάθε όχημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας,
 2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ,
 3. Απόδειξη ελέγχου ΚΤΕΟ, για όπου υπάρχει υποχρέωση,
 4. Άδεια οδήγησης οχήματος,
 5. Απόδειξη καταβολής Τελών Κυκλοφορίας,

12) Οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας το έντυπο της υπηρεσίας για την ΟΜΑΔΑ ΤΜΗΜΑ Ε.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων (για όλες τις ομάδες), με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ ΦΕΚ (Α68 20-03-2020).

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υποβληθούν στο πρωτόκολλο η υποβολή θα γίνει σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 2. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).
 3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
 4. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.
 5. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός ΥΠΟ φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για την ομάδα τμήμα Ε.

Όλα τα παραπάνω – ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail στο info@marathon.gr έως και την Τρίτη 16-05-2023 ώρα 13:00 μ.μ..

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η υποβαλλόμενη προσφορά να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία, η προσφερόμενη τιμή να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και να μην υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •