Διευκρινήσεις σχετικά με τις προληπτικές εργασίες καθαρισμού γύρω από κτιριακές υποδομές

websupport Καθαριότητα, Πολιτική Προστασία

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ σύμφωνα με οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π

Η Προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού ) για μείωση του κινδύνου αναφέρεται σε σειρά εργασιών που αποβλέπουν στην πλήρη απομάκρυνση κυρίως της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα , η ποώδης βλάστηση, τα φρύγανα, τα κατακείμενα ξερά κλαδιά κλπ.

Στις εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνεται και η αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και η αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την  ηλικία και το είδος, προκειμένου να μειωθεί  η πιθανότητα σε μια πυρκαγιά που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του εδάφους να περάσει στην κόμη των δένδρων και στην συνέχεια να κινηθεί επικόρυφα με επικίνδυνη συμπεριφορά.

Οι εργασίες κοπής –υλοτομίας κλαδέματος δένδρων και εν γένει κηποτεχνικές εργασίες σε οικόπεδα ιδιωτών εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, καθώς και σε οικόπεδα ιδιωτών σε περιοχές που καταλαμβάνονται από οικισμούς, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης ( π.χ οικισμοί προϋφιστάμενοι του Ν.Δ 17.7.1923 ΦΕΚ .Α’ 223) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας και επομένως γι αυτές τις εργασίες δεν απαιτείται σχετική άδεια από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.   Για τις περιοχές της παραγράφου Α ισχύουν τα παρακάτω:

ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ :Στις περιοχές που  υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως (οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ) για την κοπή δένδρων εφαρμόζεται το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 1337/1983 ΦΕΚ. Α.33 στο οποίο προβλέπεται: «Για την κοπή των δένδρων , μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή Ζ.Ο.Ε που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα»

Επίσης εφαρμόζεται το Άρθρο 29 παρ. 2 περ. ζ του Ν.4495/2017 στο οποίο ορίζεται ότι : ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή Ζ.Ο.Ε  καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του Ν.Δ 17.7.1923 (Α.223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από  24.5.1985 Π.Δ

ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των Δασών και των Δασικών γενικά εκτάσεων δεν αναφέρεται  στην ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση σχετικής άδειας από την Πολεοδομία ενώ αναφορικά με ρίζες ή Κλαδιά  γειτονικού ακινήτου ισχύει το άρθρο 1008 του Αστικού Κώδικα (Π.Δ 456/1984 ΦΕΚ Α. 164) στο οποίο προβλέπεται ότι:  «Ο κύριος ακινήτου μπορεί να κόψει και να κρατήσει για τον εαυτό του τις ρίζες δένδρων του γειτονικού ακινήτου που εκτείνονται πάνω από το κτήμα του, εφόσον τάχθηκε προηγουμένως στο νομέα του γειτονικού ακινήτου εύλογη προθεσμία για να τα κόψει. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν οι ρίζες ή τα κλαδιά δεν εμποδίζουν τη χρήση του ακινήτου».

ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  (Αγροτεμάχια ,Κτήματα κλπ) ΕΚΤΟΣ εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου για κοπή-υλοτομία δέντρων κλπ) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έγκαιρα να απευθύνονται και να ενημερώνονται από τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι εκτάσεις που υπάγονται σε περιοχές που προστατεύονται από τη Δασική Νομοθεσία .  

Σχετικά με την οδηγία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρεται στην προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων για την αντιπυρική προστασία κατοικιών και πάσης φύσεως κτισμάτων , η οδηγία αυτή έχει θεσμική βάση στο άρθρο 1 παρ. 5γ του Π.Δ της 24/31 Μαΐου 1985 ΦΕΚ 270 τ. Δ. «Τροποποίηση  των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προς του έτους 1923 οικισμών» στο οποίο προβλέπεται ότι οι αποστάσεις κτιρίου δηλαδή η οικοδομική γραμμή ορίζεται 10μ. τουλάχιστον από τα όρια δασικής έκτασης .

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες κατά περίπτωση (Δασαρχείο ,Πολεοδομία, Δήμος), σχετικά με τον τρόπο άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων τους.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

 

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •