Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου»

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.

β) Τη με αριθ. 350-2020 Ο.Ε. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η άσκηση ανακοπής κατ’ αρθ. 933ΚΠολΔ και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (αρθ. 731 ΚΠολΔ) για την αναστολή εκτέλεσης – προσωρινή ρύθμιση κατάστασης με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της Βασιλικής Βενέρη και κατά του από 6-11-2020 κατασχετηρίου της Βασ. Βενέρη κατά του Δήμου Μαραθώνος εις χείρας της ALPHA BANK A.E. ως τρίτης και της από 8-7-2020 β΄ επιταγής προς πληρωμή της Βασ. Βενέρη κατά του Δήμου Μαραθώνος, ως διορθώνεται με το άνω κατασχετήριο, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημ. Λουράντο και είναι γραμμένη παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου από το α΄ απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 16732/2014 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών  και διορίστηκε η Αναστασία Αυγερινού του Πολυχρονίου, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 35352), ως πληρεξουσία δικηγόρος του Δήμου Μαραθώνος με την εντολή να συντάξει και καταθέσει ανακοπή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής (για την αναστολή εκτέλεσης – προσωρινή ρύθμιση κατάστασης) κατά των ως άνω σχετικών πράξεων εκτέλεσης και κατά της Βασιλικής Βενέρη ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και να παραστεί κατά τη συζήτηση του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστή.

γ) Το γεγονός η συνταχθείσα και κατατεθείσα από την παραπάνω δικηγόρο σύμφωνα με την με αριθ. 350-2020 Ο.Ε. απόφαση, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 21-7-2021 και ο Δήμος Μαραθώνος πρέπει να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο.

δ) Τη Δ.Υ./20-7-2021 γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Γεωργίας Κωτούλια, σύμφωνα με την οποία για την καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, κρίνεται σκόπιμο να διοριστεί ως πληρεξουσία δικηγόρος για την εκπροσώπησή του κατά τη συζήτηση της ως άνω Αίτησης ασφαλιστικών μέτρων η ίδια δικηγόρος που τη συνέταξε και έχει χειριστεί συνολικά την υπόθεση.

ε) Την από 20-7-2021 προσφορά της Αναστασίας Αυγερινού του Πολυχρονίου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 35352), η οποία έχει χειριστεί την υπόθεση, έχει συντάξει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προτίθεται να την υποστηρίξει ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη συζήτησή της στη δικάσιμο της 21-7-2021 με την ελάχιστη προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί δικηγόρων αμοιβή.

στ) Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή αδυνατεί να συγκληθεί έγκαιρα, επιβάλλοντας τη λήψη άμεσης απόφασης από το Δήμαρχο προς αποτροπή διακινδύνευσης των συμφερόντων του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1.Τον διορισμό της Αναστασίας Αυγερινού του Πολυχρονίου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 35352) με την εντολή να παρασταθεί ως πληρεξούσια Δικηγόρος του Δήμου Μαραθώνος κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (αρθ. 731 ΚΠολΔ) για την αναστολή εκτέλεσης – προσωρινή ρύθμιση κατάστασης κατά της Βασιλικής Βενέρη και κατά του από 6-11-2020 κατασχετηρίου της Βασ. Βενέρη κατά του Δήμου Μαραθώνος εις χείρας της ALPHA BANK A.E. ως τρίτης και της από 8-7-2020 β΄ επιταγής προς πληρωμή της Βασ. Βενέρη κατά του Δήμου Μαραθώνος, ως διορθώνεται με το άνω κατασχετήριο, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημ. Λουράντο και είναι γραμμένη παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου από το α΄ απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 16732/2014 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών, στη δικάσιμο της 21-7-2021 ή σε όποια άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ή επανασυζήτηση δικάσιμο και υποβάλλει σημείωμα και κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση και να ενεργήσει οτιδήποτε χρειαστεί για την περαίωση της εντολής. Η παρούσα θα έλθει για έγκριση στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου οπότε και θα καθορισθεί η αμοιβή της δικηγόρου.

2. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (217/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΕΓΣΩΛΜ-ΘΒΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΓΣΩΛΜ-ΘΒΗ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •