Εκμίσθωση αγροτεμαχίου

Εκμίσθωση Αγροτεμαχίου στη θέση Μπέη στον Μαραθώνα

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Σχολικές Επιτροπές

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος (ΝΠΔΔ) διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση αρδευόμενου αγροτεμαχίου στη θέση “Μπέη” (έκτασης 7 στρεμμάτων), σχολική περιουσία του 1ου Δημοτικού Μαραθώνα.
Η εκμίσθωση γίνεται με δημοπρασία έχοντας υπόψη τις διατάξεις του:

 1. Π.Δ.270/81(ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)
 2. άρθρου 195, του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
 3. την υπ’ αριθμ. 64/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος
 4. το γεγονός ότι έληξε η σύμβαση εκμίσθωσης στις 31-12-2016
 5. την υπ. Αριθμ. 31/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής «Ενοικίαση αγροτεμαχίου στη θέση Μπέη Μαραθώνα – ορισμός τριμελούς επιτροπής»
 6. την υπ. Αριθμ. 42/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής «Αγροτεμάχιο Μπέη – Έγκριση κειμένου διακήρυξης & έγκριση δαπάνης για εφαρμογή ορίων»

Η Δημοπρασία θα γίνει με τους παρακάτω όρους Δημοπράτησης:

 1. Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στις 07/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος, Γυάλινο Κτίριο, Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη θα επαναληφθεί στις 13/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο τόπο.
 2. Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 3. Το ελάχιστο ετήσιο τίμημα πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 420 € για το σύνολο των στρεμμάτων για γεωργική εκμετάλλευση. Σύμφωνα με την ΑΔΣ 64/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η τιμή εκκίνησης είναι 60 ευρώ το στρέμμα.
 4. Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο, εντός του πρώτου 15μερου του Ιανουαρίου εκάστου έτους, εκτός της πρώτης δόσης που θα προκαταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης,
 5. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.
 6. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 7. Κάθε πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
 8. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ή της τυχόν βραδύτητας της κοινοποίησης.
 9. Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή του συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.
 10. Όλα τα έξοδα της παρούσης διακήρυξης, δηλαδή διάφοροι φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδες κ.λ.π. θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος οφείλει να τα καταβάλλει μόλις του ζητηθούν. Επίσης ο μισθωτής θα επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτών).
 11. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση εις την οποία ευρίσκεται το μίσθιο, την έκταση του, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ουδέ εις την λύσιν της μισθώσεως.
 12. Απαγορεύεται απόλυτα από τον μισθωτή η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακόμη δε και σιωπηρά.
 13. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μόλις λήξει η μίσθωση να παραδώσει το μίσθιο στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε ανάλογη αποζημίωση.
 14. Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ενός από τους όρους της παρούσης ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του μισθωτού και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων για την μικρότερη διαφορά του νέου μισθώματος από της πρώτης δημοπρασίας.
 15. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν:α) Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ποσού ίσου προς το 1/10 του στην παρούσα οριζόμενο ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ήτοι ΕΥΡΩ 42 ευρώ. Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος και τήρηση των όρων.β) Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου (Δημοτικός εισπράκτορας) ότι δεν οφείλει κανένα ποσό στον Δήμο Μαραθώνος, τόσο ο πλειοδότης όσο και ο εγγυητής του (και από τυχόν άλλες εγγυήσεις). Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία αν οφείλει ποσό στον Δήμο Μαραθώνος για οποιοδήποτε λόγο.γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δήμου Μαραθώνος. Αποκλείονται όσοι δεν είναι δημότες του Δήμουδ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μίσθιου.ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου Μαραθώνος.ζ) Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας.Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής.Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.Επίσης, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής:Α) όσοι δεν είναι αγρότες και δημότες του Δήμου ΜαραθώνοςΣε περίπτωση που στη δημοπρασία δεν εμφανισθεί να συμμετάσχει κανένας δημότης, τότε η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, όπως αυτό αναφέρεται στο όρο 1 της παρούσας, οπότε μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή και μη δημότες αγρότες.Β) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Μαραθώνος, στα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου.
 16. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 17. Απαγορεύεται στον μισθωτή να κάνει χρήση του μισθίου για άλλο σκοπό πέραν εκείνου για τον οποίο αυτό είναι προορισμένο, δηλαδή για γεωργική καλλιέργεια.
 18. Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευτεί σε εφημερίδα και θα αναρτηθεί ολόκληρη για ένα δεκαήμερο στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαραθώνος και στη σχολική μονάδα (1Ο Δημοτικό Μαραθώνα) καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Γυάλινο Κτίριο, Αφετηρία Μαραθώνος τηλ. 22940-67774.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ


Σχετικός σύνδεσμος στην Διαύγεια

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •