Εκμίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με σκοπό την μεταφορά των επισκεπτών/λουόμενων στην παραλία του Εθνικού Πάρκου Σχινιά

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση των εργασιών εκμίσθωσης οχημάτων (πούλμαν) με σκοπό την μεταφορά των επισκεπτών/λουόμενων στην παραλία του Εθνικού Πάρκου Σχινιά»

Αριθμός Απόφασης      175/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθ. 580/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Τη με αριθ. 154/2020 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το Μητρώο ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2021.
 10. Το με αριθ. 11517/2021 έγγραφο του Δημάρχου, για την εντολή εκμίσθωσης πούλμαν για την μεταφορά των επισκεπτών-λουόμενων στην παραλία Σχινιά, στα πλαίσια ενίσχυσης της Αντιπυρικής θωράκισης και ασφάλειας της περιοχής μας, στον Υπουργό και Υφυπουργό   Προστασίας του Πολίτη .
 11. Το με αριθ. 12829/2021 έγγραφο του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη για άμεσες και κατεπείγουσες διαδικασίες/ενέργειες εκμίσθωσης πούλμαν για την μεταφορά των επισκεπτών-λουόμενων στην παραλία Σχινιά  .
 12. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την μεταφορά των επισκεπτών-λουόμενων στην παραλία Σχινιά , και συγκεκριμένα για την αποφυγή συνωστισμού ΙΧ στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά στο πλαίσιο ενίσχυσης της αντιπυρικής θωράκισης
 13. Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα και εν λειτουργία πούλμαν του δήμου δεν επαρκούν για τις ανωτέρω εργασίες.
 14. Την θετική ανταπόκριση της Dream Give Wings Travel “Timothy΄s Family”, στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση των εργασιών εκμίσθωσης πούλμαν για την μεταφορά των επισκεπτών-λουόμενων στην παραλία Σχινιά, στην εταιρεία Dream Give Wings Travel “Timothy΄s Family”, Δ/νση Ελευθερίου Βενιζέλου 14-Νέα Μάκρη, με ΑΦΜ 800561886, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Για την υλοποίηση των εν λόγω δρομολογίων θα χρησιμοποιηθούν τρία (3) πούλμαν πενήντα θέσεων, κάθε Σάββατο, Κυριακή & Αργίες με ώρες λειτουργίας από τις 9:00 έως τις 21:00, όπως αυτά θα προκύπτουν από τις αντίστοιχες καταστάσεις ημερομισθίων έναντι των αντίστοιχων τιμών χρέωσης ανά ώρα που έχει εγκρίνει η οικονομική επιτροπή με τη με αριθ. 154/2020 απόφασή της.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν θα ξεπεράσουν το ποσό των 30.000€ χωρίς το Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (175/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΨΣ1ΩΛΜ-ΙΓΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΣ1ΩΛΜ-ΙΓΟ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *