Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Εγχειρίδιο λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας

administrator Εκτελεστική Επιτροπή

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 3 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη.

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Ψηνάκης Ηλίας Πρόεδρος
2 Ζαγάρης Ιωάννης Τακτικό μέλος
3 Θανασιάς Βάιος Τακτικό μέλος
4 Κοροβέσης Γεώργιος Τακτικό μέλος
5 Λάσκος Αργύριος Τακτικό μέλος
6 Νησιώτης Γεώργιος Τακτικό μέλος

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κα Πηνελόπη Μικελοπούλου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

 

Θέμα 3ο: Εγχειρίδιο λειτουργίας Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος.

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ηλίας Ψηνάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δικτύων και Καθημερινότητας κ. Βάιο Θανασιά, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3013/2012 {ΦΕΚ 102/Α/2002}, απαιτείται η σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό,

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση σχεδίου εγχειριδίου λειτουργίας Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος ως ακολούθως:

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΠΙΧ

Είναι η διαχείριση  καταστάσεων που αφορούν την πρόληψη και καταστολή και γενικότερα την παρακολούθηση εκτάκτων γεγονότων καθώς και την επαναφορά στην πρωτύτερη φάση αυτών

Να συντονίζει όλες τις απαραίτητες δράσεις Πολιτικής Προστασίας εντός των ορίων του Δήμου Μαραθώνος

Να συντονίζει την επικοινωνία  των άμεσα εμπλεκομένων φορέων όπως επίσης και το καθημερινό βαρδιολόγιο

Να συνεργάζεται με άλλα ΚΕΠΙΧ είτε όμορων Δήμων είτε άλλων κρατικών φορέων

Να παρέχει κάθε ενημέρωση και υποστήριξη σε άλλους κρατικούς φορείς όπως Περιφέρεια, Π.Υ., Αστυνομία, Λιμενικό κτλ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΠΙΧ

Ο υπεύθυνος και ο αναπληρωτής του ΚΕΠΙΧ ορίζονται με Απόφαση Δημάρχου και προκύπτουν μέσα από το προσωπικό του Δήμου.

Το ΚΕΠΙΧ λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και το προσωπικό του εναλλάσσεται σε βάρδιες σύμφωνα με τις ανάγκες του ,σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας , κατά την λειτουργία του πρέπει:

Nα στελεχώνεται από προσωπικό του Δήμου  .

Να υπάρχει χάρτης, βαρδιολόγιο, τηλεφωνική λίστα με όλα τα χρήσιμα τηλέφωνα, βιβλίο συμβάντων, να ελέγχεται η κατάσταση των ασυρμάτων και  του τηλεφωνικού κέντρου εφόσον υπάρχουν και να διατηρούνται όλα σε άριστη κατάσταση.

Να γνωστοποιείται στον Υπεύθυνο ΚΕΠΙΧ όλα τα συμβάντα, προκειμένου αυτός να ενημερώνει την Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και άλλα αρμόδια όργανα.

Να γνωστοποιούνται  στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο όλα τα συμβάντα, προκειμένου αυτός να ενημερώνει τον Δήμαρχο και την πολιτική ηγεσία του Δήμου.

Να λαμβάνει και να καταγράφει σε ειδικό δελτίο όλα τα συμβάντα του 24ωρου στα οποία επελήφθησαν οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Να συντονίζει και να κινητοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα αλλά και δυναμικό, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές ενέργειες και να ενεργοποιεί τα όποια μνημόνια συνεργασίας, που χρειάζονται κατά την εξέλιξη των συμβάντων

Να διατηρείται η επικοινωνία με άλλα ΚΕΠΙΧ που αντιμετωπίζουν απειλές από τις ίδιες έκτακτες καταστάσεις

Να διατηρείται η επικοινωνία μετά από εντολή του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, με Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υπηρεσίες Υπουργείων, Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρεια Αττικής και οποιονδήποτε άλλο κρατικό φορέα χρειάζεται.

 

Να γνωρίζει ποιος είναι ο υπεύθυνος συντονιστής του συμβάντος

Παράλληλα θα πρέπει να είναι γνωστός ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού (οδηγοί – μάχιμοι) όπως επίσης ο αριθμός και ο τύπος των άμεσα διαθέσιμων οχημάτων

Σημαντικό  είναι, ο χειριστής του κέντρου του ΚΕΠΙΧ να γνωρίζει γεωγραφικά την περιοχή του καθώς και την θέση αλλά και τι οπτική επαφή έχουν τα πυροφυλάκεια της περιοχής του

Με την επιστροφή των οχημάτων – ανθρώπινου δυναμικού το κέντρο είναι υποχρεωμένο να παραλαμβάνει το ασύρματο υλικό και τα υλικά – εξοπλισμός, να ελέγχονται και να τοποθετούνται στη θέση τους.

Οι υπάλληλοι που εκτελούν βάρδιες σαν πληρώματα οχημάτων ή τίθενται στον έλεγχο και εποπτεία του ΚΕΠΙΧ πρέπει:

Nα υπακούν στις οδηγίες – εντολές του ΚΕΠΙΧ

Να διασφαλίζουν την συνεχή επικοινωνίας τους με το ΚΕΠΙΧ

Να ενημερώνουν σε περίπτωση συμβάντος, άμεσα με την άφιξή τους σε αυτό, α)  το είδος του συμβάντος, γ) την έκτασή του, δ) την ανάγκη αποστολής περαιτέρω μέσων και προσωπικού, ε) τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν

Να ενημερώνουν το ΚΕΠΙΧ καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης κάποιου συμβάντος, για την εξέλιξη αυτού και τυχόν ανάγκες τους

Να ενημερώνουν για την λήξη του συμβάντος και ποια οχήματα θα παραμένουν με εντολή του συντονιστή συμβάντος ως οχήματα επιφυλακής

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά την άφιξή του στο πυροφυλάκειο είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την κατάσταση αυτού και ενημερώνει το ΚΕΠΙΧ για την έναρξη της βάρδιας

Υποχρεούται να δίνει αναφορά όποτε του ζητηθεί από το ΚΕΠΙΧ και να είναι σε συνεχόμενο εποπτικό έλεγχο με την περιοχή ευθύνης του και αναγγέλλει τυχόν συμβάν

Σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε θα καλεί το ΚΕΠΙΧ για να του γίνει τηλεφωνική κλήση και να λυθεί το τυχόν θέμα του

Κατά την λήξη της βάρδιας του επίσης υποχρεούται να δηλώνει την λήξη και ο επόμενος την έναρξη βάρδιας

Στη διάρκεια της αλλαγής της βάρδιας θα πρέπει να ενημερώνει τον επόμενο για την υπάρχουσα κατάσταση.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3013/2002 οι Δήμαρχοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν    αποκεντρωμένα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων Πολιτικής Προστασίας.  Επιπλέον με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) οι αρμοδιότητες  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά την Πολιτική Προστασία συνοψίζονται ως εξής:

 • Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα,  αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που εκδηλώνονται στα διοικητικά τους όρια.
 • Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του  ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν  την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,  ετοιμότητα αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

Το έργο του συντονισμού, σχεδιασμού και οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνα  ορίζεται ότι θα ασκεί ο Δήμαρχος , σύμφωνα με σχετική απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων. Με την εκδήλωση του φαινομένου το  γραφείο Πολιτικής Προστασίας   βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με  την ΕΛ.ΑΣ,  την Πυροσβεστική Υπηρεσία  το  Λιμενικό, το  ΕΚΑΒ  και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα, προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και  στη συνέχεια  να ενημερωθεί  ο Δήμαρχος σύμφωνα με σχετική απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων καθώς και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Ορίζεται ως κέντρο επιχειρήσεων αίθουσα  το Δημαρχείο  Μαραθώνα , Οινόης  6  στο Μαραθώνα. Στην  Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου , στο Γυάλινο κτίριο , στην αίθουσα Δημοτικών Συμβουλίων   θα μπορούν να γίνονται  τα  Συμβούλια  του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, μετά από απόφαση του Δημάρχου.

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που η καταστροφή είναι μεγάλη και δεν είναι δυνατή η χρήση του συγκεκριμένου κτιρίου, ορίζεται ως εναλλακτικός χώρος  αίθουσα στο Πολιτιστικού Πάρκο. Τα κέντρα επιχειρήσεων χρειάζονται άμεση πληροφόρηση και αυτός είναι ο και αυτός είναι ο κρίσιμος παράγοντας. Η Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα επιτρέπει στους Αρχηγούς των ομάδων να συγχρονίζουν όλες τις κρίσιμες ενέργειες τους δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο συνέργειες, το οποίο είναι η επιτομή όλων των ομαδικών προσπαθειών. Η Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα πρέπει να παρέχεται σε πραγματικό χρόνο στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο ΕΚΑΒ, κα αλλά κυρίως στους επικεφαλείς τω ομάδων διάσωσης.

Όταν μια κρίση ξεσπάσει ο επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων έχει να σκοπό: να σταθεροποιήσει την κατάσταση με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση ανθρώπινων απωλειών και υλικών καταστροφών

Ο επικεφαλής πρέπει να σκέφτεται καθαρά όταν οι  περισσότεροι άνθρωποι είναι σε κατάσταση πανικού  και πρέπει να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Σε συμβάντα μεγάλης έκτασης όπως σεισμοί, πυρκαγιές, επιδημίες κλπ, οι κατευθύνσεις έρχονται από τα κέντρα διαχείρισης Κρίσεων των διαφόρων φορέων . Οι επικεφαλείς των φορέων αυτών πρέπει σε σύντομο χρονικό να αποκομίσουν την συνολική εικόνα από την περιοχή που πλήττεται, έτσι ώστε να κατευθύνουν αποτελεσματικά τις δυνάμεις άμεσης αντίδρασης από την περιοχή που πλήττεται έτσι ώστε να κατευθύνουν αποτελεσματικά τις δυνάμεις άμεσης αντίδρασης και να περιορίσουν τις ανθρώπινες απώλειες και την καταστροφή των περιουσιών .

Σε όλους του δήμους, λειτουργεί στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανικής διάρθρωσης, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου συναρτώνται με την εξασφάλιση της αναγκαίας  οργάνωσης και υποδομής προς λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας. Στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.)

Στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας κάθε Δήμου θα πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες επέμβασης οι οποίες αφορούν στην οργάνωση συγκεκριμένων ομάδων οι οποίες θα εκπαιδευτούν, θα  εξοπλισθούν και θα προετοιμασθούν κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να επέμβουν κατά τη διάρκεια  εκδήλωσης ενός κινδύνου (στάδιο άμεσης επέμβασης), αλλά και κατά το στάδιο της αποκατάστασης.

Οι αρμοδιότητες και δράσεις των ομάδων επέμβασης κατά το στάδιο της άμεσης επέμβασης είναι οι ακόλουθες:

 

 • Να μεταβαίνουν σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα
 • Να ενημερώνουν τον Δήμο  για τις συνθήκες που επικρατούν, την σοβαρότητα της κατάστασης, την έκταση του φαινομένου, να επισημαίνουν ελλείψεις και ανάγκες σε δυναμικό και εξοπλισμό και να  ακολουθούν τις εντολές του ΣΤΟ σχετικά με τις επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν.
 • Να συνεργάζονται με τις Τοπικές Αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) που θα βρίσκονται στην  περιοχή και να ακολουθούν τις εντολές τους.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραματίζει και η   οργάνωση ομάδων εθελοντών που μπορούν να αναλάβουν αρκετές από τις αρμοδιότητες που   παρουσιάζονται συνοπτικά στις ακόλουθες παραγράφους.

 

Στις ομάδες εθελοντών περιλαμβάνονται είτε ήδη οργανωμένες ομάδες πληθυσμού (π.χ. πρόσκοποι,  σύλλογοι, σωματεία, εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνοικιακά συμβούλια, Ερυθρός Σταυρός,  κλπ.), είτε δύναται να οργανωθούν τέτοιες ομάδες μέσα από πρωτοβουλία  του  Δήμου. Καθοριστικό ρόλο για τη στελέχωσή τους φυσικά θα διαδραματίσει η επαγγελματική δραστηριότητα ή  άλλες ασχολίες και γνώσεις των κατοίκων-εθελοντών των Δήμων (επιστήμονες, ειδικευμένοι εργάτες,τεχνίτες κλπ.).

 

Το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εργάζεται ή απασχολείται από τον Δήμο θα αποτελέσει τον βασικό πυρήνα στελέχωσης των ομάδων αυτών.

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν, περιγράφονται και αναλύονται οι διαδικασίες καταγραφής του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Έτσι λοιπόν το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Δήμου θα πρέπει να προχωρήσει:

 • Στην καταγραφή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού κατά ειδικότητα για τη

στελέχωση των ομάδων επέμβασης.

 

 • Στην καταγραφή όλου του διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμού, είτε πρόκειται για μεγάλα

μηχανήματα, είτε για απλά εργαλεία.  Με βάση την καταγραφή αυτή, ο Δήμος  προχωρά στο επόμενο βήμα που είναι η σύσταση συγκεκριμένων  ομάδων επέμβασης βασισμένη, που για κάθε κίνδυνο θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

 

Συνοπτικά προτείνουμε τις ακόλουθες ομάδες και τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να εμπλακούν στην στελέχωση της κάθε ομάδας:

 

 • Ομάδες μηχανικών, τεχνικών ή συναφών ειδικοτήτων για καταγραφή ζημιών και καταλληλότητας κτιρίων μετά από μια καταστροφή, (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 • Ομάδες ιατρών, νοσοκόμων και άλλων συναφών ειδικοτήτων για την παροχή πρώτων βοηθειών αλλά και γενικότερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, (Εθελοντικές Οργανώσεις).
 • Ομάδες διάνοιξης δρόμων και άρσης δυνητικά επικίνδυνων στοιχείων, (Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών).
 • Ομάδες επισκευής εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας ή υψίστης σημασίας, (Διεύθυνση Τεχνικών   Υπηρεσιών).
 • Ομάδες για μεταφορά και υποδοχή πληγέντων στους χώρους καταυλισμού καθώς και για την  καταγραφή των στοιχείων τους, (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού).
 • Ομάδες για προετοιμασία χώρων προσωρινής διαμονής ή καταυλισμού, στήσιμο σκηνών κλπ.  (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 • Ομάδες σήμανσης και χωροθέτησης επικίνδυνων περιοχών, περιφρούρησης κλπ, (Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών).
 • Ομάδες για παροχή απαραίτητων υλικών όπως σκηνές, κουβέρτες, τροφή, νερό κλπ, (Εθελοντικές  Οργανώσεις).
 • Ομάδες ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών, (Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων).

Ο αριθμός των ατόμων που θα στελεχώνει κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες είναι άμεσα εξαρτημένος  αφ’ ενός μεν από την ιδιαιτερότητα της αποστολής της και από το αντικείμενο της εργασίας, αφ’ ετέρου  δε από το διαθέσιμο δυναμικό.  Σε κάθε ομάδα θα ορίζεται ένας υπάλληλος ως ο αρχηγός και υπεύθυνος της ομάδας ο οποίος θα βρίσκεται σε επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και ο  αναπληρωτής του.

 

Πεδία της βάσης δεδομένων για τις ομάδες επέμβασης

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Επάγγελμα – Ειδικότητα
 3. Κατηγορία προσωπικού
 4. Υπηρεσία στην οποία εργάζεται
 5. Διεύθυνση εργασίας
 6. Τηλέφωνο εργασίας
 7. Διεύθυνση οικίας
 8. Τηλέφωνο οικίας
 9. Άλλο τηλέφωνο επικοινωνίας
 10. Ομάδα επέμβασης στην οποία συμμετέχει
 11. Αρμοδιότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνος
 12. Τόπος ή σημείο συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης
 13. Τόπος παραλαβής εξοπλισμού
 14. Φορέας ή όργανο με το οποίο επικοινωνεί σε περίπτωση ανάγκης
 15. Τομέας επέμβασης
 16. Πλήρη στοιχεία αναπληρωτή του

 

Επειδή το διαθέσιμο δυναμικό των υπαλλήλων του Δήμου  πιθανότατα δεν θα μπορέσει να στελεχώσει επαρκώς τις προτεινόμενες ομάδες επέμβασης, θα χρειαστεί η συνδρομή οργανωμένων ομάδων όπως  σωματεία, σύλλογοι, εταιρίες, πρόσκοποι, μαθητικές ομάδες, Ερυθρός Σταυρός κλπ που  δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου  καθώς και απλοί πολίτες των Δήμων οι οποίοι ως  εθελοντές με βάση την επαγγελματική ιδιότητα τους θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις ομάδες  επέμβασης.

 

Η εξασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού από τις οργανωμένες ομάδες θα πρέπει να γίνει με την εκ των  προτέρων συνεννόηση με κάθε οργανισμό ή σύλλογο για το προσωπικό που μπορεί να διαθέσει στον Δήμο.

 

Η εθελοντική προσφορά των πολιτών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαρκούς ενημέρωσης για  θέματα Πολιτικής Προστασίας στην οποία πρέπει να προβεί ο Δήμος  αλλά και μέσω της παροχής  κινήτρων όπως η δωρεάν συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου, η δωρεάν χρήση αθλητικών  εγκαταστάσεων κλπ. Το παραπάνω λοιπόν δυναμικό καταγράφεται σε καταλόγους με τα πλήρη στοιχεία του (τηλέφωνο, διεύθυνση, τόπος εργασίας κλπ.) και ταξινομείται ανάλογα με την ειδικότητα και τις υπηρεσίες που  μπορεί να προσφέρει.

 

Αρχικά θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι εργαζόμενοι στο Δήμο  και στη συνέχεια πρέπει

να καταγραφούν όλες οι οργανωμένες ομάδες πληθυσμού στην περιοχή (από Επιμελητήρια και  Συλλόγους μέχρι Σώματα Προσκόπων, κλπ. όπως αναφέρθηκαν στα προηγούμενα) που μαζί με απλούς  πολίτες – εθελοντές θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Πολιτικής Προστασίας και οργάνωσης, στελεχώνοντας, αναλόγως με την ειδικότητα, την αντίστοιχη ομάδα και καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες (από απλές λειτουργίες όπως ενημέρωση, διανομή τροφίμων κλπ. μέχρι ειδικευμένες αρμοδιότητες όπως άρση δυνητικών κινδύνων κλπ.) πριν, κατά την διάρκεια και μετά από  μία ενδεχόμενη καταστροφή.

 

Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί από την πλευρά του Δήμου, για την σωστή κατανομή, συντονισμό αλλά  και φιλοξενία των ομάδων εθελοντών (ειδικευμένων ή μη, με ή χωρίς εξοπλισμό) που θα καταφθάσουν  για βοήθεια από άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού, σε περίπτωση ενδεχόμενης καταστροφής.

 

Για μια ακόμη φορά, πρέπει να τονισθεί ότι για να επιτύχουν οι ομάδες επέμβασης την αποστολή τους, η οργάνωσή τους πρέπει να βασίζεται σε δύο παράγοντες:

 • σωστή εκπαίδευση από ειδικευμένα άτομα στον τομέα δραστηριότητάς τους
 • και ακριβής συντονισμός μεταξύ τους με ασκήσεις ετοιμότητας επί χάρτου αλλά και σε πραγματικές συνθήκες.

Κάθε μια λειτουργία σε περίπτωση επέμβασης, πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα για τον  σκοπό αυτό, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ο τελικός στόχος που είναι η σωστή απόκριση  σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 

Ο αυτοσχεδιασμός και η ερασιτεχνική αντιμετώπιση μπορεί στην περίπτωση αυτή να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Η κατάρτιση των ομάδων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει έμπειρα άτομα σχετικά με το αντικείμενο της επέμβασης.

 

 Οι ομάδες επέμβασης θα πρέπει εκ των προτέρων να γνωρίζουν, μόλις θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα παρακάτω:

 • Την τοποθεσία συγκέντρωσής τους
 • Την τοποθεσία παραλαβής του εξοπλισμού τους ή άλλων υλικών
 • Την ακριβή διαδρομή και τον τρόπο κίνησής τους
 • Τον ακριβή τομέα ή περιοχή επέμβασης.

Επίσης πρέπει να γνωρίζουν καλά τον τρόπο επικοινωνίας και λήψης εντολών από τα ανώτερα κλιμάκια των αρχών (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) (επικοινωνιακός εξοπλισμός, κινητή τηλεφωνία, ασύρματοι  κλπ.) αλλά και τον τρόπο επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπόλοιπες ομάδες και κλιμάκια (κινητά τηλέφωνα, ασύρματοι κλπ.).

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος  θα πρέπει να εντάξει στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας τις δράσεις των Διευθύνσεων του. Η αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης προϋποθέτει δράσεις και συνεργασία των   Γραφείων, Τμημάτων και Διευθύνσεων του με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας κατά ταστάδια πρόληψης, ετοιμότητας, άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης.

 

Μέσα από την ενότητα αυτή προτείνονται δράσεις των Γραφείων, Τμημάτων και Διευθύνσεων του Συνδέσμου στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας

 

Δράσεις Γραφείων

 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων σχέσεων έχει την δυνατότητα συμμετοχής και στα τέσσερα στάδια της  Πολιτικής Προστασίας καθώς είναι ο κύριος συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον  Δήμο  και τους κατοίκους

 

 • Κατά το στάδιο της πρόληψης το Γραφείο θα προγραμματίζει εκδηλώσεις επικοινωνίας του  Δήμου με τους κατοίκους για την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του  Δήμου  και του Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας. Θα αναλάβει την έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τα μέτρα αυτοπροστασίας των κατοίκων κατά τα  στάδια της πρόληψης και της ετοιμότητας και θα φροντίσει για την διανομή τους σε όλους του  κατοίκους του  Δήμου. Σε συνεργασία με τα τοπικά ΜΜΕ και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, θα οργανώνει ενημερωτικές εκπομπές για την Πολιτική Προστασία, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα αυτοπροστασίας.
 • Κατά το στάδιο της άμεσης επέμβασης θα φροντίζει για την ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος  για την αντιμετώπιση του φαινομένου και για τα  μέτρα αρωγής προς τους πληγέντες ανακοινώνοντας τους χώρους συγκέντρωσης, τους σταθμούς  πρώτων βοηθειών, τους χώρους καταυλισμού κλπ, εκδίδοντας εγκεκριμένα από το Τμήμα Πολιτικής  Προστασίας Δελτία Τύπου μέσω των ΜΜΕ.
 • Κατά το στάδιο της αποκατάστασης το Γραφείο θα  ενημερώνει τους κατοίκους και πληγέντες για τις δράσεις του Δήμου .

Προτεινόμενη ομάδα επέμβασης

Η ομάδα επέμβασης του Γραφείου θα φροντίζει για την έκδοση δελτίων τύπου σε συνεργασία με το ΣΤΟ  για την ενημέρωση των πολιτών μέσω των τοπικών ΜΜΕ και για την οργάνωση ενημερωτικών  εκδηλώσεων στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας.

 

 Διεύθυνση  Οικονομικών

Η  Διεύθυνση  Οικονομικών  του Δήμου  θα μπορούσε  να συμβάλλει κατά το στάδιο της πρόληψης μέσω της συνεργασίας της με το Τμήμα Πολιτικής  Προστασίας για την ένταξη στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου  απαραίτητων κονδυλίων για την  Πολιτική Προστασία  για τα στάδια πρόληψης και  ετοιμότητας . Επίσης, στον ετήσιο προϋπολογισμό θα πρέπει  να ενταχθούν και κονδύλια για την περίπτωση καταστροφής με στόχο την κάλυψη εξόδων του Δήμου κατά το στάδιο της αποκατάστασης.

Επιπλέον, το τμήμα μπορεί να δραστηριοποιηθεί κατά το στάδιο της αποκατάστασης για την σύνταξη έκθεσης απολογισμού των εξόδων του Δήμου.

Επίσης το Τμήμα μπορεί να δραστηριοποιηθεί κατά τα στάδια της πρόληψης, ετοιμότητας και αποκατάστασης  για την ένταξη στο πρόγραμμα προμηθειών, παραγγελιών του απαραίτητου εξοπλισμού και προμηθειών για την Πολιτική Προστασία του Δήμου.

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των υπαλλήλων του Δήμου  θα μπορούσε να αναλάβει τη δράση  της  εκκένωσης των κτιρίων του Δήμου βάσει των σχεδίων που έχει ετοιμάσει το τμήμα Πολιτικής Προστασίας  επίσης  θα μπορούσε να αναλάβει την τήρηση αρχείου με τους υπαλλήλους  που στελεχώνουν τις ομάδες επέμβασης.

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα μπορούσε μέσω των Τμημάτων και Γραφείων της να συμβάλλει και  στα 4 στάδια πολιτικής προστασίας .

 • Συγκεκριμένα μπορεί να συμβάλλει κατά το στάδιο της πρόληψης της Πολιτικής Προστασίας μέσω της σύνταξης και έγκριση μελετών που θα του ζητηθούν από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί ως προς την σύνταξη μελετών κτιριακών εγκαταστάσεων (σχολεία, Δημοτικά κτίρια, παραδοσιακά κτίσματα) και ανάπλασης υπαίθριων – κοινόχρηστων χώρων, συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης που θα συνταχθεί από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.  Κατά το στάδιο της αποκατάστασης μπορεί να συμβάλλει με την σύνταξη μελετών βελτίωσης των υποδομών του Δήμου.
 • Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όλα τα στάδια της Πολιτικής Προστασίας (πρόληψη, ετοιμότητα, άμεση επέμβαση, αποκατάσταση) με την  κατασκευή θεματικών χαρτών και την λειτουργία του κατάλληλου λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) με βάση τις οδηγίες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ώστε να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων.  Κατά το στάδιο της αποκατάστασης το Τμήμα θα μπορούσε να συμβάλλει με την κατασκευή θεματικών χαρτών που θα αναπαριστούν την κατανομή των ζημιών και τις περιοχές οι οποίες χρήζουν της προσοχής του Δήμου.
 • Η Τεχνική Υπηρεσία θα μπορούσε σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας να αναλάβει τις παρακάτω δραστηριότητες κατά το στάδιο της πρόληψης:
 • Συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων του δομημένου χώρου των Δήμων σχετικά με τον ρυθμιστικό / πολεοδομικό / οικιστικό σχεδιασμό τα οποία θα διαθέσει στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και θα συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων του Δήμου .
 • Καθορισμό των χρήσεων γης και σύνταξη θεματικών χαρτών που θα περιέχουν τις ισχύουσες χρήσεις γης καθώς και σύνταξη έκθεσης  την οποία θα διαθέσει στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και στοιχεία της θα συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων του Δήμου.
 • Σύνταξη έκθεσης που θα περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με το σχέδιο της πόλης και γενικά την πολεοδομική και χωροταξική ανάπτυξη.

 

 • Σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και εισήγηση για την έγκριση και εφαρμογή τους.
 • Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε χώρους που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και πινακίδων σήμανσης αξόνων εκκένωσης, χώρων καταφυγής κλπ.

Όσον αφορά το στάδιο της αποκατάστασης το Τμήμα μπορεί να συμμετέχει στην καταγραφή ζημιών και στην εκπόνηση μελετών με προτάσεις βελτίωσης περιοχών οι οποίες παρουσίασαν προβλήματα κατά την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

 

Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα  επέμβασης η οποία θα απαρτίζεται από υπαλλήλους του τμήματος και θα εκτελεί εργασίες οργάνωσης  των χώρων καταυλισμού. Θα χρειάζεται να φροντίζει για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού του (καλή λειτουργία υπολογιστών και προγραμμάτων) ώστε να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση στην βάση δεδομένων και τα στοιχεία της ανά πάσα στιγμή. Το Τμήμα θα πρέπει να δραστηριοποιείται και κατά τα στάδια της άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν.

 

Διεύθυνσης Καθαριότητας , Ανακύκλωσης ,Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού του Δήμου  και συνεπώς μπορεί κατά τα στάδια της  πρόληψης και ετοιμότητας να συντάξει καταστάσεις με το αποθηκευμένο εξοπλισμό και το υλικό που  προορίζεται για την Πολιτική Προστασία και για τις ομάδες επέμβασης οι οποίες αφού καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων του Δήμου , που θα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων θα μπορούσε να μεριμνά κατά τα στάδια ετοιμότητας, άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης για την άμεση διάθεση των οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Το Τμήμα Πρασίνου θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί κατά το στάδιο της πρόληψης σε συνεργασία με τη Τεχνική Υπηρεσία, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και τις αρμόδιες  υπηρεσίες των Δήμων, για την σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση εργασιών στους χώρους καταφυγής και καταυλισμού.

 

Κατά το στάδιο της άμεσης επέμβασης, το τμήμα θα μπορούσε να

ενεργοποιηθεί στην οργάνωση των χώρων καταυλισμού σε συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες.

 

Κατά το στάδιο αποκατάστασης το τμήμα μπορεί να συμβάλλει με την ανάπλασης του πρασίνου στους  χώρους καταφυγής και καταυλισμού καθώς και με την προμήθεια δενδρυλλίων για δράσεις τεχνητής  αναδάσωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εκτελεστική Επιτροπή εκλήθη να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του σχεδίου εγχειριδίου λειτουργίας Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος ως ανωτέρω, και την εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2019 και διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος προς ψήφιση.

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής      

 

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •