Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2019

administrator Εκτελεστική Επιτροπή

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 3 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη.

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Ψηνάκης Ηλίας Πρόεδρος
2 Ζαγάρης Ιωάννης Τακτικό μέλος
3 Θανασιάς Βάιος Τακτικό μέλος
4 Κοροβέσης Γεώργιος Τακτικό μέλος
5 Λάσκος Αργύριος Τακτικό μέλος
6 Νησιώτης Γεώργιος Τακτικό μέλος

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κα Πηνελόπη Μικελοπούλου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

 

Θέμα 1ο: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δήμου 2019.

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ηλίας Ψηνάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δικτύων και Καθημερινότητας κ. Βάιο Θανασιά, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, και λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω:

1939: ΑΝ 1984, «Περί Οργανώσεως της Πολιτικής και Οικονομικής Επιστράτευσης της χώρας»

1940: ΑΝ 2372, «Περί Παθητικής Αεραμύνης της χώρας»

1954: ΠΥΣ 1339, «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Χώρας»

1968: ΑΝ 398, «Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης»

1971: ΝΔ 857, «Περί αντιμετώπισης των εν ειρήνη εκτάκτων αναγκών της χώρας»

1974: ΝΔ 17, «Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης»

Ν. 2344/1995 , ΦΕΚ 212/τ.Α/11.10.1995 « Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»

Ν. 3013/2002  ΦΕΚ  102/τΑ/ 1.5.2002 « Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας»

Υ.Α 1299/2003 ΦΕΚ 423/τ.Β/ 10.4.2003 «Περί έγκρισης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας  «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

Υ.Α 3384/2006 ΦΕΚ 776/28.6.06 με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο  «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών»  Στο  σχέδιο «Ξενοκράτης»

Ν. 3852/2010 , ΦΕΚ 87/τΑ/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2014: Ν 4249/2014, «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του σχεδίου του επιχειρησιακού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας Δήμου Μαραθώνος έτους 2019, το οποίο κατετέθη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εκτελεστική Επιτροπή εκλήθη να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την εισήγηση του σχεδίου του επιχειρησιακού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας Δήμου Μαραθώνος έτους 2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2019 και διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος προς ψήφιση.

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής      

 

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •