Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Κανονισμός Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας

administrator Εκτελεστική Επιτροπή

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 3 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη.

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Ψηνάκης Ηλίας Πρόεδρος
2 Ζαγάρης Ιωάννης Τακτικό μέλος
3 Θανασιάς Βάιος Τακτικό μέλος
4 Κοροβέσης Γεώργιος Τακτικό μέλος
5 Λάσκος Αργύριος Τακτικό μέλος
6 Νησιώτης Γεώργιος Τακτικό μέλος

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κα Πηνελόπη Μικελοπούλου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

 

Θέμα 2ο: Κανονισμός Λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος.

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ηλίας Ψηνάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δικτύων και Καθημερινότητας κ. Βάιο Θανασιά, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, και λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το υπ. αρ. 9032/14.12.16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 2. Τις διατάξεις του Ν.3013/2012 { ΦΕΚ 102/Α/2002}
 3. Με το άρθρο 1 του Ν.3013/02 ορίζεται ότι: «1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χηµικών και πυρηνικών συµβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαµβάνεται η µέριµνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδοµές της χώρας, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

 1. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού: α. εκπονούνται σχέδια και προγράµµατα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαµβάνονται µέτρα ετοιµότητας και αναλαµβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιµότητας, αντιµετώπισης και αποκατάστασης, β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναµικό και χρησιµοποιούνται τα δηµόσια και ιδιωτικά µέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρµόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την αναµόρφωση της αντίστοιχης νοµοθεσίας.»

Στην παρ.3α του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε ∆ήµου. Στις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 ορίζονται τα εξής:

«To ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους:

 1. Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο.
 2. ∆ύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους, που ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
 3. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας.
 4. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής.
 5. ∆ιοικητή Αστυνομικού Τµήµατος της έδρας του Δήµου.
 6. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ειδικού Προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
 7. Εκπρόσωπο της Λιµενικής Αρχής,
 8. Τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήµου.
 9. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α.
 10. Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης  ∆ασών της Περιφέρειας.
 11. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

 

γ. Στις συνεδριάσεις λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήµου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, µετά από πρόσκληση του Προέδρου.

 

δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζηµιών το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, µε δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και µε τους οριζόµενους, από τους µετέχοντες, αναπληρωτές τους.»

 

Ο ∆ήµος µε σχετικά έγγραφά του προς τους ανωτέρω φορείς ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Μαραθώνα.

 

Στο υπ’ αριθµ. 9032/14-12-2016 έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται µεταξύ άλλων: “….η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3013/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνέταξε υπόδειγµα Κανονισµού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων της Χώρας (Σ.Τ.Ο) προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως πρότυπο για τη σύνταξη των κανονισµών Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των ∆ήµων.

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Μαραθώνα  ως ακολούθως:

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3013/2002 και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

Έκταση εφαρμογής κανονισμού

 

 1. Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος {Σ.Τ.Ο} σύμφωνα με το άρθρο 10 και 13 του Ν.3013/2002 ΦΕΚ 102/Α/2002 και τα άρθρα 1,2,58, και 282 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 , όπως ισχύουν.

 

 1. Η ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας ή άλλων προβλημάτων , που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, τα οποία μπορεί να επιλύονται άμεσα με απόφαση του Προέδρου του.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

 Αποστολή

 

 1. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας   { Σ.Τ.Ο}  έχει ως αποστολή την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου για τη διάθεση και το συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα , αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών εντός των  ορίων του Δήμου Μαραθώνος, κατά  το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται.

 

 1. Ο συντονιστικός ρόλος του Σ.Τ.Ο συνδέεται αποκλειστικά με :

α} την ιεράρχηση και δρομολόγηση από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, έργων και δράσεων αρμοδιότητας του Δήμου με βάση την διαθεσιμότητα πόρων των μελών του Σ.Τ.Ο με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν το έργο του , καθώς και ,

β} με την διευκόλυνση παροχής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των μελών του Σ.Τ.Ο για την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητάς τους.

 

Σε καμία περίπτωση ο συντονιστικός ρόλος του Σ.Τ.Ο δεν συνδέεται με την υποβολή μέτρων ή σχεδίων προς   ψήφιση από τα μέλη του Σ.Τ.Ο καθώς κάθε φορέας που συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο   είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητάς του.

Με τον ανωτέρω συντονισμό αποφεύγονται κενά ή αλληλοεπικαλύψεις στις δράσεις των εμπλεκομένων φορέων και επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Δήμου, γεγονός που συμβάλλει  στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας τόσο για την πρόληψη και ετοιμότητα όσο και για την άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Αντικείμενο

 

 

Το  Συντονιστικό Τοπικό Όργανο  Πολιτικής Προστασίας  {Σ.Τ.Ο} για την εκπλήρωση της αποστολής του έχει ως αντικείμενο.

 

 1. Τον απολογισµό δράσεων πολιτικής προστασίας από τους φορείς που µμετέχουν στο Σ.Τ.Ο. στο πλαίσιο αποτίµησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκληθείσα εμπειρία.
 2. Την αµοιβαία ενηµέρωση από τα µέλη του Σ.Τ.Ο. για την ετοιμότητα στη λήψη μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας, κατά το µέρος που τους αφορά και εμπλέκονται βάσει του θεσµικού πλαισίου και των συντονιστικών– κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αφορούν στο σχεδιασµό δράσεων πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει.
 3. Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που µπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, µε βάση το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
 4. Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρµόδιους συµµετέχοντες φορείς για την έκταση και ένταση (µέγεθος απωλειών ή ζηµιών και επιπτώσεις) εν εξελίξει καταστροφών κατά το µέρος που τους αφορά και εµπλέκονται.
 5. Την υποβολή αιτηµάτων συνδροµής από τους συµµετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. φορείς, κατά περίπτωση, προς υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση δράσεων αρµοδιότητας τους.
 6. Την παροχή άµεσης συνδροµής κατόπιν σχετικού αιτήµατος, όπου αυτό είναι δυνατό, κατά λόγο αρµοδιότητας στο έργο και τις δράσεις άλλων φορέων που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο.
 7. Την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας και προτάσεων για την υλοποίησή τους.
 8. Την αµοιβαία ενηµέρωση για τη διαθεσιµότητα δυναµικού πόρων και µέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και µέτρων πολιτικής προστασίας.
 9. Την αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων µεταξύ των συµµετεχόντων φορέων καθώς και την παροχή διευκρινίσεων για εξειδικευµένα ή τεχνικά ζητήµατα.
 10. Την ανάπτυξη του πνεύµατος συνεργασίας µεταξύ των συναρµόδιων φορέων, για καλύτερη και αντιµετώπιση ζητηµάτων πολιτικής προστασίας .
 11. Την επίλυση τυχόν αναφυοµένων διαφορών.

 

ΑΡΘΡΟ   4

Μέλη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)

 

 1. Ως Μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας µετέχουν οι:

Ι. Ο ∆ήµαρχος  του  οκείου  Δήμου  ως  Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρο 89 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114τ.Α) «Περί Αναπλήρωσης του ∆ηµάρχου».

 

ΙΙ. ∆υο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, που ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από την µειοψηφία.

III. Ειδικευµένα Στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και της Περιφερειακής Ενότητας.

 1. Εκπρόσωπος του Στρατιωτικού ∆ιοικητή   της περιοχής  ή εκπρόσωπός του.
 2. Ο ∆ιοικητής Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου ή εκπρόσωπός του.

VI.Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον έχει συσταθεί στην έδρα του Δήμου.

VII. Εκπρόσωπος της   Λιμενικής   Αρχής  ή εκπρόσωπός του

VIIΙ. Ο ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  της έδρας του Δήμου  ή εκπρόσωπος  του.

ΙΧ. Ο Προϊστάµενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

 1. Ο Προϊστάµενος του οικείου Δασαρχείου ή εκπρόσωπός του.

ΧΙ. Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας .

 

 1. Ο ∆ήµαρχος προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου  Μαραθώνα  σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.1 και 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει και τα οριζόµενα στο 58 του Ν. 3852/2010 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου, όπως ισχύει.

 

 1. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. λαµβάνουν µέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων του ∆ήµου Μαραθώνα , καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών. Κατά την κατάρτιση της, λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των ορεινών περιοχών ώστε να καθίσταται δυνατή η εκπροσώπησή τους.

 

 1. Τα µέλη υπ. αρ. ΙΙ εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. το όργανο στο οποίο ανήκουν, λειτουργώντας ως σηµεία επαφής και παρέχοντας σ’ αυτά πληροφόρηση για τις δράσεις και τα µέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο.

 

 1. Τα µέλη υπ. αρ. ΙΙΙ έως ΙX, εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς και τις υπηρεσίες από τους οποίους προέρχονται και η συµµετοχή τους συνίσταται στην ενηµέρωση και παροχή στο Σ.Τ.Ο. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκµηριωµένων επιχειρηµάτων σχετικά µε τις προτάσεις, έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το µέρος που τους αφορά και εµπλέκονται τα εν λόγω µέλη προκειµένου για την υποβοήθηση του έργου του ∆ηµάρχου.

 

 1. Τα μέλη υπ’ αρ. ΧΙ, εκπροσωπούν τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Η συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας στο ΣΤΟ καθορίζεται ανάλογα με τους τομείς δράσεις αυτών, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την εμβέλεια δράσης και το είδος του κινδύνου ή της καταστροφής.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας  {Σ.Τ.Ο}    

 

 1. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) συνίσταται στην έδρα κάθε ∆ήµου σύµφωνα και µε το άρθ. 13 του Ν. 3013/2002 και τις σχετικές διατάξεις Ν.3852/2010.
 2. Ως Πρόεδρος ορίζεται µε τη πράξη συγκρότησης του Σ.Τ.Ο. ο ∆ήµαρχος του οικείου Δήμου.
 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου ως Πρόεδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 89 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114τ.Α)
 4. Τα υπ. αρ. ΙΙ έως XΙ µέλη και ο γραµµατέας του Σ.Τ.Ο. ορίζονται στην πράξη συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) µε τους αναπληρωτές τους.
 5. Για τη νόµιµη συγκρότηση του Σ.Τ.Ο. απαιτείται ο ορισµός µε απόφαση του ∆ηµάρχου, όλων των µελών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, µε τους αναπληρωτές τους. Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει µέλη λόγω ορισµένης ιδιότητας και συνεπώς αρκεί η αναφορά της υπηρεσιακής ιδιότητας που τα προσδιορίζει επακριβώς.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

Καθήκοντα Προέδρου και Μελών του Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας

 

Α. Ο Πρόεδρος :

 1. Καθορίζει την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα µέλη να συµµετάσχουν µε πρόσκληση, η οποία περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη.
 2. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη λειτουργία του συντονιστικού οργάνου καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
 3. Συντάσσει την ηµερήσια διάταξη, λαµβάνοντας προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από µέλη του συντονιστικού οργάνου.
 4. Κατά την κρίση του, µπορεί να προσδιορίζει ήδη µε την πρόσκληση των µελών του Σ.Τ.Ο. αν στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο.. θα µετέχουν µόνο τα µέλη που προβλέπονται ρητά από το νόµο ή αν δύνανται να την παρακολουθούν και παρατηρητές.
 5. Μπορεί να προσκαλεί, εκπροσώπους κοινωνικών φορέων της έδρας του ∆ήµου, καθώς και άλλους εκπροσώπους υπηρεσιών.
 6. Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των ορεινών περιοχών µεριµνώντας για τη συµµετοχή αρµόδιων εκπροσώπων τους.
 7. Ενηµερώνει τα µέλη του Σ.Τ.Ο. για τις δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου.
 8. ∆ιευκολύνει τη συνεργασία και διαλειτουργικότητα µεταξύ των φορέων που µετέχουν στο Σ.Τ.Ο. για την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας προς αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, διατυπώνοντας συγκεκριµένες προτάσεις προς αυτούς.
 9. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την διάθεση και το συντονισµό δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στον ∆ήµο Μαραθώνα και κατά το µέρος που τον αφορά και εµπλέκεται, λαµβάνει υπόψη του τις δεσµεύσεις των µελών του Σ.Τ.Ο. για την διάθεση ανθρώπινου δυναµικού και µέσων αναφορικά µε δράσεις πολιτικής προστασίας.

 

Β. Τα Μέλη του Σ.Τ.Ο. :

 1. Μεριµνούν για τη συµµετοχή τους στις εργασίες του Σ.Τ.Ο. καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης του.
 2. Τηρούν τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του Σ.Τ.Ο.
 3. Εκπροσωπούν νόµιµα στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς από τους οποίους προέρχονται  σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται και στο άρθρο 4.
 4. Προσδιορίζουν τις δράσεις που δροµολογούνται από το φορέα από τον οποίο προέρχονται βάσει του θεσµικού τους ρόλου καθώς και τους αντίστοιχους πόρους που διαθέτουν για την υλοποίηση τους.
 5. Εξετάζουν αιτήµατα συνδροµής φορέων που µετέχουν στο Σ.Τ.Ο.
 6. Ενηµερώνουν για τη λήψη κατάλληλων ή άλλων επιπρόσθετων κατά περίπτωση µέτρων, για τα οποία είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµόδιοι.

7.Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων περί σχεδιασµού ή υλοποίησης δράσεων  πολιτικής προστασίας, οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των µελών του Σ.Τ.Ο .δεσµεύουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.

 1. Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που µετέχουν στο Σ.Τ.Ο. και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του ∆ήµου, κατόπιν των εισηγήσεων των αναγκαίων μέτρων και δράσεων πολιτικής  προστασίας από τα µέλη IΙ έως X του Σ.Τ.Ο., ενηµερώνουν το Σ.Τ.Ο. για τη  δυνατότητα να συµβάλουν µε τη διάθεση προσωπικού προσδιορίζοντας το  χώρο δράσης τους, τις δράσεις που µπορούν να υποστηρίξουν και τους πόρους που µπορούν να διαθέσουν στην υλοποίηση έργων και δράσεων πολιτικής προστασίας υπό την οργάνωση και το συντονισµό του ∆ηµάρχου.

 

ΑΡΘΡΟ  7

Εσωτερική Λειτουργία Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)

 

 1. Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. απαιτείται γραµµατειακή υποστήριξη η οποία µεριµνά για την οµαλή λειτουργία του Σ.Τ.Ο. και την τήρηση πρακτικών τα οποία κοινοποιούνται στους αρµόδιους συµµετέχοντες φορείς.

2.Οι συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται κατά κανόνα για την εξέταση θεµάτων πρόληψης και ετοιµότητας των φορέων πολιτικής προστασίας που µετέχουν σ’ αυτό. Έκτακτες συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συγκαλούνται, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε επαπειλούµενες λόγω τεκµηριωµένου κινδύνου καταστροφές για τη λήψη επιπρόσθετων µέτρων ετοιµότητας ή σε εν εξελίξει καταστροφές για θέµατα αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών. Ο τόπος σύγκλησης των εκτάκτων συνεδριάσεων του Σ.Τ.Ο. καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου.  Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής καθώς και της διαχείρισης των συνεπειών το Σ.Τ.Ο. λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση µε δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και µε τους οριζόµενους από τους µετέχοντες αναπληρωτές τους.

 1. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Η ηµερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος λαµβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από µέλη του Σ.Τ.Ο. Κατ εξαίρεση, µπορούν να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη κατόπιν σχετικών προτάσεων των µελών του Σ.Ο.Π.Π και αποδοχής τους από τον Πρόεδρο.
 2. Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστάµενων µελών, o τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενο τους καθώς και οι δεσµεύσεις των συµµετεχόντων µελών, ως νοµίµων εκπροσώπων των φορέων από τους οποίους προέρχονται, σε επίπεδο σχεδιασµού δράσεων πολιτικής προστασίας ή υλοποίησης τους.

5.Το πρακτικό συντάσσεται από το γραµµατέα και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.

Με επιµέλεια του γραµµατέα το πρακτικό κοινοποιείται άµεσα στους εκπροσωπούµενους στο Σ.Τ.Ο. φορείς.

 1. Επί των θεµάτων που συζητήθηκαν και των ενεργειών που δροµολογήθηκαν, τα µέλη του Σ.Τ.Ο. οφείλουν να προχωρούν στη διενέργεια αποτίµησης στο πλαίσιο αξιοποίησης και άντλησης διδαγµάτων από την αποκτηθείσα εµπειρία.
 2. Ο ∆ήµαρχος, λαµβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία, την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, την ενηµέρωση, την πληροφόρηση και τις τοποθετήσεις των συµµετεχόντων στο Σ.Τ.Ο., καθώς και τους διαθέσιµους πόρους σε επίπεδο ∆ήµου όπως αυτοί έχουν καταγραφεί κατά τη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο., λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε:

α. Την ιεράρχηση και δροµολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας εντός των ορίων του ∆ήµου κατά το µέρος που τον αφορά και εµπλέκεται.

β. Την υποβολή αιτηµάτων προς τους κατά περίπτωση αρµοδίους φορείς που µετέχουν στο Σ.Τ.Ο. για την υποστήριξη στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.

γ. Την υποβολή αιτηµάτων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για τη διάθεση επιπλέον πόρων από αυτούς που είναι διαθέσιµοι σε επίπεδο ∆ήµου.

δ. Τη διάθεση πόρων του ∆ήµου για συνδροµή στους λοιπούς φορείς που µετέχουν στο Σ.Τ.Ο., όπου αυτό είναι δυνατό, για την υποβοήθηση του έργου τους για συγκεκριµένες δράσεις πολιτικής προστασίας.

 1. Ο ∆ήµαρχος, κατά το µέρος που τον αφορά και εµπλέκεται και ως το όργανο που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για τα θέµατα ευθύνης της διάθεσης και συντονισµού δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στο ∆ήµο Μαραθώνα , µπορεί µε τις αποφάσεις του να αποκλίνει από τις απόψεις που διατυπώνονται στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. και καταγράφονται στα πρακτικά, παρέχοντας σχετική αιτιολόγηση, στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εκτελεστική Επιτροπή εκλήθη να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Μαραθώνος ως ανωτέρω, και την εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2019 και διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος προς ψήφιση.

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής      

 

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •