Απολογισμός Χειμερινής Περιόδου 2019-2020 του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

Σήμερα, 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 έως 13:00, διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.20) και τις υπ. αρ. 18318/13.03.2020 & 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών συμμετείχαν τα οκτώ (8) μέλη,

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Τσίρκας Στέργιος Πρόεδρος
2 Ευαγγελόπουλος Νικόλαος Τακτικό μέλος
3 Ζορμπάς Γεώργιος Τακτικό μέλος
4 Κυπαρίσσης Ευάγγελος Τακτικό μέλος
5 Λάσκος Αργύριος Τακτικό μέλος
6 Μακρής Δημήτριος Τακτικό μέλος
7 Στάμος Χρήστος Τακτικό μέλος
8 Σωτηρίου Ευάγγελος Τακτικό μέλος

ενώ στη συνεδρίαση συμμετείχε μετά από πρόσκληση και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα 1ο : Απολογισμός Χειμερινής Περιόδου 2019-2020 του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, υπέβαλε προς έγκριση τον απολογισμό της Χειμερινής Περιόδου 2019-2020 του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ως κατωτέρω:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2019 -2020

Κατά την χειμερινή περίοδο  2019-2020  έγιναν όλες οι ενέργειες που αναφέρονται στο  Μνημόνιο Ενεργειών Προστασίας του  Δήμου Μαραθώνα για την έγκαιρη οργάνωση, προετοιμασία και ετοιμότητα των  υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Μαραθώνα.

Πιστεύω ότι επετεύχθη ο στόχος μας , υπήρξε  συντονισμός ,έγκαιρη οργάνωση, προετοιμασία και ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων – παγετού.

Στα πλαίσια του δυνατού, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για  την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Λόγω των Πλημμυρικών φαινομένων  και των θυελλωδών ανέμων πάρα πολλά δένδρα ξεριζώθηκαν δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα ειδικά στην περιοχή του Ζούμπερι, Αγίου Ανδρέα, Αγία Μαρίνα, Καλέντζι, Γραμματικό και Βαρνάβα αντιμετωπίστηκαν όμως με επιτυχία.

Το ανθρώπινο δυναμικό του δήμου, δηλαδή  όλοι οι εργαζόμενοι, καθώς και οι εκπαιδευμένοι εθελοντές και  ο μηχανολογικός εξοπλισμός του δήμου ήταν σε πλήρη  ετοιμότητα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Μάκρης καθώς και το Α.Τ Μαραθώνα  μαζί με το Δήμο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων καθενός φορέα ξεχωριστά αλλά και άλλων υπηρεσιών  σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού σε συνάρτηση με την ετοιμότητα αντιμετώπισης των φορέων  , ήταν άψογη.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο,  η Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης  Περιβάλλοντος, Συντήρησης  Πρασίνου και Υποδομών, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, η το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, το τμήμα Ύδρευσης, τα Δασαρχεία Πεντέλης και Καπανδριτίου, και η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής  και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής υλοποίησαν δράσεις και πέτυχαν τον στόχο που είχαν, αντιμετώπισαν επιτυχώς τους κινδύνους που παρουσιάστηκαν από την εκδήλωση χιονοπτώσεων – παγετού.

Ανάπτυξη Σχεδίου

Η κύρια επίπτωση που προκαλείται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό είναι η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίστηκαν  και υλοποιήθηκαν από τον  Δήμο για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και του παγετού στο οδικό δίκτυο προσδιορίζονται σε τρία στάδια:
Στάδιο 1ο

Την Προ-χειμερινή περίοδο (καλύπτει το χρονικό διάστημα από το τέλος της προηγούμενης χειμερινής περιόδου έως και ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας).

Έγινε :

α) Αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο με συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν.

β)Προγραμματισμός πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

γ)Προμήθεια και αποθήκευση υλικών (π.χ. αλάτι, φτυάρια, αλυσίδες κ.λπ.). δ)Προμήθεια κατάλληλων μηχανημάτων έργου (εκχιονιστικά, αλατιέρες, κ.τ.λ.).

ε) Συντήρηση εξοπλισμού μηχανημάτων και οχημάτων.

Στάδιο 2ο

Περίοδος προετοιμασίας (καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου).

α)Μετατροπή των πυροσβεστικών οχημάτων σε εκχιονιστικά (αλατιέρες – μαχαίρια).

β) Έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, των οχημάτων και του εξοπλισμού.

γ) Καθορισμός υπευθύνων ανά Κοινότητα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού.

δ) Προγραμματισμός βαρδιών και επιφυλακών του προσωπικού βάσει σχεδιασμού. ε) Έκδοση οδηγιών για την υλοποίηση των δράσεων και την ασφάλεια του προσωπικού επέμβασης αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κίνδυνοι και ζημιές.

στ) Επικοινωνία με άλλους επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς για τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων στα πλαίσια της από κοινού αντιμετώπισης, ως έκτακτης ανάγκης από χιονοπτώσεις και παγετό.

ζ) Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.

Στάδιο 3ο

Χειμερινή περίοδος (καλύπτει το χρονικό διάστημα από το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου έως και τις αρχές Απριλίου).

Οι Δημοτικοί και Αγροτικοί οδοί αποτελούν ευθύνη του Δήμου Μαραθώνος  / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι Επαρχιακοί οδοί αποτελούν ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής.

Οι Δασικοί οδοί αποτελούν ευθύνη των Δασαρχείων Πεντέλης και Καπανδριτίου.

Οι Εθνικές οδοί αποτελούν  ευθύνη της κοινοπραξίας των Ανώνυμων Εταιρειών όπως ακριβώς αναφέρονται στον Πίνακα με τους φορείς λειτουργίας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. ΑΔΑ: 6ΨΔΟ46ΜΤΛΒ-ΡΤΘ.

Λόγω του μεγάλου μήκους  οδικού δικτύου που έχει στον τομέα ευθύνης του ο δήμος Μαραθώνα  και λόγω της έλλειψης κατάλληλων μηχανημάτων για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ο Δήμος κάποιες φορές ,ενισχύθηκε από μισθωμένα ιδιωτικά μηχανήματα με  τους  χειριστές τους.

Τα μηχανήματα έργου του Δήμου Μαραθώνα με έδρα τους κάθε Κοινότητα, κάλυψαν  τις έκτακτες ανάγκες της αντίστοιχης Κοινότητας .

Στις  διαδρομές των μηχανημάτων δίνεται προτεραιότητα αρχικά στη διάνοιξη των δημοτικών και αγροτικών δρόμων στις κατοικημένες περιοχές που έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο και κατόπιν διανοίγονται  και οι υπόλοιποι δρόμοι αρμοδιότητας του Δήμου.

Μέτρα πρόληψης

Τα μέτρα που έλαβε πριν τον χειμώνα ο δήμος, ήταν:

 1. Προσδιορισμός των πιθανοτήτων χιονοπτώσεων – παγετού, αλλά και των περιοχών μέσα στα όρια του δήμου, που είναι πιο επιρρεπείς σε αυτά.
 2. Μελέτη προηγούμενων περιπτώσεων χιονοπτώσεων – παγετού.
 3. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  έχει στη διάθεσή του τους τοπικούς χάρτες στους οποίους να σημειώνονται οι περιοχές υψηλού κινδύνου.
 4. Δημοσιοποίηση στο κοινό από το Γραφείο Τύπου του Δήμου για την αντιμετώπιση των κινδύνων πιθανής χιονόπτωσης – παγετού.
 5. Εκπαίδευση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Δήμου, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση κινδύνου από χιονόπτωση ή παγετό.
 6. Παρακολούθηση των αλλαγών στη γεωμορφολογία της περιοχής, αλλά και τα μετεωρολογικά σήματα σε συνεχή βάση.
 7. Καταγραφή των εθελοντών στα διοικητικά του όρια και την χρήση τους στις δράσεις των προγραμμάτων του Δήμου μας.
 8. Λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης, έλεγχος για τη διάβρωση του εδάφους, επισκευές, διαχείριση υδάτινων πόρων.
 9. Επί τόπου επισκέψεις στις περιοχές υψηλού κινδύνου και εντοπισμός των ακίνητων και κινητών περιουσιών που θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε περίπτωση χιονόπτωσης – παγετού.
 10. Συλλογή στοιχείων για τις πιθανότητες χιονόπτωσης –παγετού και αναφορές για συγκεκριμένες περιοχές υψηλού κινδύνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Θέσεις αποθήκευσης εναπόθεσης άλατος  σε όλες τις Κοινότητες.

Σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα των Κοινοτήτων : Μαραθώνα , Νέας Μάκρης Γραμματικού , Βαρνάβα .

Σε δημοτικά κτίρια : Καλέντζι, Κάτω Σούλι, Άνω Σούλι, Παραλία Μαραθώνα,

Στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης.

Θερμαινόμενοι χώροι Δήμου Μαραθώνα.

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2294320904
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 2294092222
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 2294361200
4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 22950-97249
5 ΓΥΑΛΙΝΟ –ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 22940-67774
6 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 22940-67773

 

7 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2294069800
8 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΑΠΟΘΗΚΗ» ΚΑΤΩ  ΣΟΥΛΙ  
  Κ.Α.Π.Η    
1 ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 22940-67384
2 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 22940-91332
3 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 22940-61144
4 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 22950-97249
  ΑΙΘΟΥΣΕΣ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ    
  Για έκτακτες περιπτώσεις  οι διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δ.Ε    
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 22940-66311
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΥΜΒΟΣ 22940-55256
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 22940-95000
4 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 22940-91353
5 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 22940-91028
1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 22940-69870

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του δήμου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ
Όνομα Φορέα:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

……………………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 
1 ΑΛΑΤΙΕΡΑ 3
2 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 5
3 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ (ή όχημα με βυτίο) 1
4 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 2 ΚΑΛΑΘΙΑ
5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (Τσάπα) 5 JCB
6 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2
7 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (Γκρέιντερ)
8 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (Μπουλντόζα) 1
9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ
10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 3
 

11

 

 

1   ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ

4   ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

1   ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΤΖΙΠ

1   ΒΟΒ CAT

4   ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

11

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην έγκριση του Απολογισμού Χειμερινής Περιόδου 2019-2020 του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2020.

Ο Πρόεδρος                                                                            

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •