Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής & αλληλεγγύης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί ενίσχυσης δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής & αλληλεγγύης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012) και τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει έκτοτε

δ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

ε) Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

στ) Την με αριθ. πρωτ 18659/17-03-2020 εγκύκλιο 23 με θέμα : Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης-Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού- COVID-19 

ζ) Την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών-πολιτών του Δήμου μας που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την Ενίσχυση των δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού- COVID-19,  με τη δημιουργία και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου με αριθμό 2294092244 με σκοπό την ενημέρωση & εξυπηρέτηση των πολιτών, με την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων του δήμου μας που δεν μπορούν  ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν καθώς και των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου μας που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους κι αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωση τους.

Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου θα είναι 08.00-20.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και 08.00-14.00 κάθε  Σάββατο & Κυριακή

Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν θα είναι από τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας (κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο και κέντρο κοινότητας), υπάλληλοι που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς επίσης και υπάλληλοι του ΝΠ Τετράπολις που απασχολούνται σε δομές οι οποίες δεν λειτουργούν λόγω της αναστολής της λειτουργίας τους (δημοτικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ3ΙΦΩΛΜ-ΒΑΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΙΦΩΛΜ-ΒΑΞ

Σχολιάστε