Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 972/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

δ) Την υπ αριθ  228/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Περί εκλογής Μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος

ε) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος να υπογράφει τα διαβιβαστικά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προς τις υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Υπουργεία κ.λ.π.) καθώς επίσης και παντός εγγράφου σχετικού με το Δημοτικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις του.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ