Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 622/2019

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφής για τις ενέργειες επιβολής βεβαιωθέντων προστίμων για παραβάσεις του άρ. 21 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 54 του Ν.4483/2017.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄)  Εξουσιοδότηση υπογραφής

γ) Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

δ) Την υπ αριθ  545/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Μετακίνηση της κας Χατζηγαβριήλ Ελευθερίας από τη θέση Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και τοποθέτησή της ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος».

ε) Την υπ αριθ 608/2018 απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

στ) Τις διατάξεις του άρ. 21 του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 54 του Ν.4483/2017 ως προς την διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμων

ζ) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

η)  Το υπ αριθ πρωτ 277039/12-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής με θέμα: «Επιβολή βεβαιωθέντων προστίμων για παραβάσεις του Νόμου 4039/2012»

θ) Το από 5/7/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης περί εξουσιοδότησης υπογραφής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος Χατζηγαβριήλ Ελευθερία του Κανέλλου να υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τις ενέργειες επιβολής βεβαιωθέντων προστίμων για παραβάσεις του άρ. 21 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 54 του Ν.4483/2017.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •