Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 30/2020

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄)  Εξουσιοδότηση υπογραφής

γ) Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

δ) Την υπ αριθ  545/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Μετακίνηση της κας Χατζηγαβριήλ Ελευθερίας από τη θέση Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και τοποθέτησή της ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος».

ε) Την υπ αριθ 1267/2019 απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

στ) Τις διατάξεις του άρ. 21 του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 54 του Ν.4483/2017 ως προς την διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμων

ζ) Το υπ αριθ πρωτ 277039/12-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής με θέμα: «Επιβολή βεβαιωθέντων προστίμων για παραβάσεις του Νόμου 4039/2012»

η)  Την υπ’ αριθμ. 622/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί εξουσιοδότησης υπογραφής για τις ενέργειες επιβολής βεβαιωθέντων προστίμων για παραβάσεις του άρ. 21 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 54 του Ν.4483/2017, και την ανάγκη τροποποίησής της λόγω εγκατάστασης της νέας δημοτικής αρχής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος Χατζηγαβριήλ Ελευθερία του Κανέλλου να υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τις ενέργειες επιβολής βεβαιωθέντων προστίμων για παραβάσεις του άρ. 21 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 54 του Ν.4483/2017.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •