Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 569/2019

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄)  Εξουσιοδότηση υπογραφής

γ) Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

δ) Την υπ αριθ 681/2015 απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

ε) Την υπ αριθ  120/2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Μετακίνηση του Χαλυβδόπουλου Θωμά από τη θέση Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την τοποθέτησή του ως Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος».

στ)Την υπ αριθ 127/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί εξουσιοδότηση υπογραφής στον Χαλυβδόπουλο Θωμά, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ζ) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

η)  Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος, κ. Θωμά Χαλυβδόπουλο του Σπυρίδωνος, να υπογράφει διαβιβαστικά-έγγραφα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού προς υπηρεσίες, που θα αφορούν:

α. τις αναρρωτικές άδειες των εργαζομένων προς τις υγειονομικές επιτροπές

β. τις αυτεπάγγελτες αναζητήσεις της γνησιότητας των τίτλων σπουδών, γνώσεων και δεξιοτήτων και ποινικών μητρώων των εργαζομένων

γ. τα ερωτήματα που απευθύνονται σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ΙΚΑ, ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λ.π.

καθώς επίσης και διαβιβαστικά έγγραφα του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου που αφορούν διεκπεραίωση αλληλογραφίας με Στρατολογία, ΔΟΥ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ιδιώτες.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •