Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής Μαραθώνα

Επανάληψη πρόσκλησης προσφοράς ναυαγοσωστικής κάλυψης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του, για το χρονικό διάστημα των 23 ημερών (από 01/06/2019 έως 23/06/2019) συνολικής δαπάνης 24.405,13 € (καθαρή αξία 19.681,56€ + ΦΠΑ 24% 4.723,57€). Οι ανωτέρω υπηρεσίες αντιστοιχούν στην ομάδα Α του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (σχετ. η με αριθ. Π3/2019 μελέτη του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και η με αριθ. πρωτ. 8280/02-05-2019 διακήρυξη). Για την ανωτέρω ομάδα, με την με αριθ. 111/2019 απόφαση οικονομικής επιτροπής και σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:

α) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 7800/22-04-2019 (ΑΔΑ 61Υ0ΩΛΜ-8Ο7), και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 167.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου Μαραθώνος, για το χρονικό διάστημα των 23 ημερών (από 01/06/2019 έως 23/06/2019) μέχρι την Πέμπτη 23/05/2019 και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν έναν κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Ο εν λόγω φάκελος θα περιλαμβάνει:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της με αριθ. Π3/2019 μελέτης.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το συνημμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

 

Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μας αποστείλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.

δ) Πιστοποιητικό / Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ε) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που εκτελέστηκαν τα τελευταία τρία έτη, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις (3) σχετικές με την παρούσα συμβάσεις παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών και τουλάχιστον αντίστοιχου ύψους, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας παραλαβής της υπηρεσίας, του σχετικού τιμολογίου και του ονόματος του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται είτε από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης, είτε από σχετικά τιμολόγια τα οποία θα φέρουν απαραίτητα την υπογραφή του παραλήπτη.

στ) Κατάλογο προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης, συνοδευόμενο από ακριβή αντίγραφα των πτυχίων και των αδειών των ναυαγοσωστών (εν ισχύ) για κάθε άτομο.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό της με αριθ. Π3/2019 μελέτης (ατομικός εξοπλισμός του κάθε ναυαγοσώστη, υλικό ναυαγοσωστικού βάθρου και μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια), σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018 τ.Α’).

η) Αντίγραφο βεβαίωσης σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από Λιμενική Αρχή σε ισχύ.

Και τέλος θ) νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), από τα οποία πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση της εταιρείας, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Δηλαδή προσκομίζει ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα.

 

Ο εκτελών καθήκοντα

Δημάρχου

 

 Βάιος Θανασιάς

Σχολιάστε