Επιβολή προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  955/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

         Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Την αρ. 580/2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας
  2. Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος.
  3. Την έκθεση  βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού καθαριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας (486/20_)
  4. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση εντός του τριημέρου

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

                 Επιβάλλουμε το κάτωθι πρόστιμο για  παράβαση του Κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος  

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MARATHON BEACH

486

14-11-20

Ακάθαρτα ιδιωτικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων

Εναπόθεση από ΚΥΕ απορριμμάτων και δύσοσμων αποβλήτων έξω από κάδους

Δύσοσμα νερά έμπροσθεν του καταστήματος «Δωδώνη» ανάκι

Λ. Ποσειδώνος

    

 

 

      1000  €

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους  ανωτέρω, οι οποίοι δικαιούνται να ασκήσουν κατά της απόφασης αυτής, την προβλεπόμενη στο αρ. 118 του Ν. 4555/18 διαδικασία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω0Υ4ΩΛΜ-ΝΜΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Υ4ΩΛΜ-ΝΜΡ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •