Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμων

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη

1.Την αρ. 533/17 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

2.Την αριθ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος

3.Την αριθ. 332/17 έκθεση βεβαίωσης παράβασης κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι η Σαμέλη Αναστασία προκάλεσε ρύπανση από απόρριψη ασυσκευάστων φύλλων , υπόλοιπα καθαρισμού κήπων , γκαζόν κλπ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Επιβάλλει σε βάρος της Σαμέλη Αναστασίας , οδός Κεφαλληνίας 47 , Πρόστιμο 200,00 €, διότι προκάλεσε ρύπανση από απόρριψη ασυσκευάστων φύλλων , υπόλοιπα καθαρισμού κήπων , γκαζόν κλπ.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο της έκθεσης στον ανωτέρω, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατά της Απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη από το αρ. 227 του Ν. 3852/10 διαδικασία .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

σύνδεσμος στην Διαύγεια


Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη

1.Την αρ. 533/17 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

2.Την αριθ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος

3.Την αριθ. 333 / 17 έκθεση βεβαίωσης παράβασης κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι ο κ. Σαλής προκάλεσε ρύπανση από εναπόθεση απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Επιβάλλει σε βάρος του κ. Σαλή Δημήτριου του Μιχαήλ οδός πάροδος Ρούμελης/Νέα Μάκρη, Πρόστιμο 200,00 €, διότι προκάλεσε ρύπανση από εναπόθεση απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο της έκθεσης στον ανωτέρω, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατά της Απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη από το αρ. 227 του Ν. 3852/10 διαδικασία .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

σύνδεσμος στην Διαύγεια


Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη

1.Την αρ. 533/17 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

2.Την αριθ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος

3.Την αριθ. 334 / 17 έκθεση βεβαίωσης παράβασης κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι ο κ. Κύρος Νικόλας προκάλεσε ρύπανση με απόρριψη ασυσκευάστων φύλλων , υπόλοιπα καθαρισμού κήπων , γκαζόν κλπ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Επιβάλλει σε βάρος του κ. Κύρου Νικόλα οδός Κρήτης 26/Νέα Μάκρη, Πρόστιμο 50,00 €, διότι προκάλεσε ρύπανση από απόρριψη ασυσκευάστων φύλλων , υπόλοιπα καθαρισμού κήπων , γκαζόν κλπ.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο της έκθεσης στον ανωτέρω, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατά της Απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη από το αρ. 227 του Ν. 3852/10 διαδικασία .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

σύνδεσμος στην Διαύγεια


Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη

1.Την αρ. 533/17 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

2.Την αριθ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος

3.Την αριθ. 336 / 17 έκθεση βεβαίωσης παράβασης κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι ο κ. Κουτσογιάννης προκάλεσε ρύπανση από διαφημίσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Επιβάλλει σε βάρος του κ. Κουτσογιάννη με ΑΦΜ 082937077, οδός Λ. Ποσειδώνος / Νέα Μάκρη, Πρόστιμο 50,00 €, διότι προκάλεσε ρύπανση από διαφημίσεις στη Λ. Μαραθώνος

Η παρούσα να κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο της έκθεσης στον ανωτέρω, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατά της Απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη από το αρ. 227 του Ν. 3852/10 διαδικασία .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

σύνδεσμος στην Διαύγεια


Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη

1.Την αρ. 533/17 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

2.Την αριθ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος

3.Την αριθ. 249 / 16 έκθεση βεβαίωσης παράβασης κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι ο Κόκρης Χρήστος προκάλεσε ρύπανση με επικόλληση διαφημιστικών αφισών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Επιβάλλει σε βάρος του Κόκρη Χρήστου, ΤΘ 1533 Δικαστών και Εισαγγελέων Πρόστιμο 50,00 €, διότι προκάλεσε ρύπανση με επικόλληση διαφημιστικών αφισών.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο της έκθεσης στον ανωτέρω, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατά της Απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη από το αρ. 227 του Ν. 3852/10 διαδικασία .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

σύνδεσμος στην Διαύγεια


Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη

1.Την αρ. 533/17 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

2.Την αριθ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος

3.Την αριθ. 338 / 17 έκθεση βεβαίωσης παράβασης κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι ο Κιουράνης Ανδρέας προκάλεσε ρύπανση από διαφημίσεις στη Λ. Μαραθώνος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Επιβάλλει σε βάρος του Ανδρέα Κιουράνη , οδός Αγ. Μαρίνας 1 Πόρτο Ράφτη, Πρόστιμο 300,00€, διότι προκάλεσε ρύπανση από διαφημίσεις στη Λ. Μαραθώνος.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο της έκθεσης στον ανωτέρω, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατά της Απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη από το αρ. 227 του Ν. 3852/10 διαδικασία .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

σύνδεσμος στην Διαύγεια

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •