Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018, και το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, καθώς και το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022,(Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων  Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του  Δήμου, Οινόης 6 στο Μαραθώνα , την Τρίτη   28 / 06 /2022  και ώρα 13.00 μ.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων:

  1. Έγκριση χωροθέτησης Λυκείου Νέας Μάκρης.
  2. Έγκριση χώρου πράσινων σημείων.
  3. Έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος (Σ.Φ.Η.Ο).
  4. Περί λήψης απόφασης διάθεσης  χώρου για χορευτική εκδήλωση.(Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •