Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 με ισχύ από 9-7-2022: «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη  23/08/2022 και ώρα 11.00 π.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων: 

  1. Λήψη απόφασης για την υποβολή ενστάσεων -προτάσεων αναφορικά με την εκπόνηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (Β’ Στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού    Σχεδίου ) στην περιοχή Μάτι   Αττικής. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Μακρής)    
  2. Περί λήψης απόφασης για την παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του Δημαρχείου (Οινόης 6) την 28/29.8.2022, σύμφωνα με το αίτημα 17020/22.07.2022 του Δ.Σ του Α.Π.Ο ΜΑΧΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (24/2022 Απόφαση Κοινότητας Μαραθώνα). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Χ. Στάμος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •