Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 17η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 17η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες για την περαίωση των διαδικασιών)  που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 με ισχύ από 9-7-2022: «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 26/10/2022  και ώρα 11.00 π.μ. ύστερα από την Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης των κάτωθι  θεμάτων:

  1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 25400/ 24-10-2022 αίτησης της εταιρίας ΕΚΤΕΡ ΑΕ ‐ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ ‐ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ ‐ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ ,(που έχει αναλάβει το έργο της κατασκευής του δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Μαραθώνος) περί προσωρινής παραχώρησης οικοπέδου.
  2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 25406/ 24-10-2022  αίτησης της εταιρίας ΕΚΤΕΡ ΑΕ ‐ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ ‐ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ ‐ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ ,(που έχει αναλάβει το έργο της κατασκευής του δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Μαραθώνος)  περί  κοπής δένδρου στα πλαίσια κατασκευής του αποχετευτικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •