Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 18η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 18η  Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 με ισχύ από 9-7-2022: «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 21/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

  1. Περί έγκρισης πρακτικού καταλληλότητας  και επιλογής χώρου για την ανέγερση του διδακτηρίου του 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης Αττικής. (Πρακτικό Επιτροπής)
  2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δωρεάν εργασιών που αφορούν την τουριστική προβολή του δήμου μας με πληροφοριακές πινακίδες προς τους δημότες μας και στους επισκέπτες μας.  Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Ν. Καραγιάννης.
  3. Περί λήψης απόφασης για ορισμό ημερομηνίας και διαδρομής του  SANTA RUN  την περίοδο των Χριστουγέννων. (92-2022  ΚΕΔΜΑ)
  4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση κοπής δένδρων λόγω επικινδυνότητας διασφαλίζοντας την δημόσια ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας  & Συντήρησης Πρασίνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •