Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση έτους 2023

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 3η  Έκτακτη Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω του ότι κρίνεται αναγκαία διότι το κτηματολόγιο με έγγραφη ενημέρωση μας ανακοίνωσε ότι επίκειται μέσα στο μήνα Μάρτιο η ανακοίνωση των πορισμάτων επί των ενστάσεων των ιδιοκτησιών, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 με ισχύ από 9-7-2022: «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την  Τρίτη   14/3/2023  και ώρα 13.00 μ.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων:

  1. Περί εγκρίσεως της  24/2021 απόφασης της Κοινότητας Γραμματικού ( ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος ΕΠΖ κ. Χ. Στάμος ) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •