Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση έτους 2023

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 5η  Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 με ισχύ από 9-7-2022: «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα  3/4/2023  και ώρα 12.00 μ.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων:

  1. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής  (Απόφαση 2-2023  Κοινότητας Βαρνάβα )                                     
  2. Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου επί της οδού Ρώτα και την απομάκρυνση της κατασκευής -κιόσκι ( Απόφαση 1-2023  Κοινότητας Νέας Μάκρης)
  3. Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου επί της οδού Λαμέρα και την απομάκρυνση της κατασκευής – κιόσκι-  (Απόφαση 2-2023 Κοινότητας Νέας Μάκρης)
  4. Περί διοργάνωσης και διεξαγωγής του 4ου Ποδηλατικού Γύρου Δήμου Μαραθώνα «Γρηγόρης, Εβίτα, Ανδρέας Φύτρος» την Κυριακή 7 Μαΐου  2023 (28-2023 Κ.Ε.Δ.Μ.Α)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •