κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος

Επιτροπή αξιολόγησης ωφελουμένων του Κοινωνικού Φαρμακείου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Κοινωνικό Φαρμακείο

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος».

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006).
 2. Τα εδάφια (δ) και (θ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τα οποία ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Δήμου.
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (Φ.Ε.Κ. 3147 Β/27-11-2012).
 1.  Την υπ’ αριθμ. 4962/03-04-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ : 6ΔΔΥ7Λ7-76Ω) περί ένταξης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
 2. Την υπ’ αριθμ. 232/03-08-2017 (ΑΔΑ : ΩΗ5ΜΩΛΜ-7ΒΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί Αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με κωδικό ΟΠΣ 5003415.
 3. Η υπ’ αριθμ. 93/2018 (ΑΔΑ : Ω56ΗΩΛΜ-Η0Μ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 65/2018 Α.Δ.Σ. αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δομής και έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415.
 4. Η υπ’ αριθμ. 320/26-03-2018 (ΑΔΑ : ΨΙΗΖΩΛΜ-ΔΔΔ) Απόφαση Δημάρχου Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415.
 5. Την υπ’ αριθμ. 116/19-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΝΓΩΛΜ-ΖΦΕ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ίδρυσης της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος.
 6. Την υπ’ αριθμ. 119/19-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΝΒΜΩΛΜ-Κ59) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος.
 7. Την παρ.5 του άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος.
 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στο Υποέργο (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές  Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415.

Α. Διάρθρωση Επιτροπής :

Α) Καναβάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργό ΤΕ, υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» του Δήμου  Μαραθώνος.

Β) Ντούσκου Παρασκευή, Κοινωνική Λειτουργό ΤΕ, Συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος.

Γ)  Δρακοπούλου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργό ΤΕ, Συντονίστρια της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Μαραθώνος.

 

Β. Τρόπος, τόπος και χρόνος λειτουργίας της Επιτροπής :

Η Επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος. Συγκεκριμένα, ελέγχει και αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και καταρτίζει τον κατάλογο ωφελουμένων των υπηρεσιών της Δομής, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.  Ο κατάλογος των ωφελουμένων αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους λόγω π.χ. νέων αιτήσεων δυνητικών δικαιούχων, σε περίπτωση αλλαγής στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των ωφελουμένων, κ.λ.π.

Τα μέλη της Επιτροπής θα εργάζονται και θα συνεδριάζουν εντός του ωραρίου εργασίας τους και θα εκτελέσουν το έργο τους χωρίς αποζημίωση.

 

Γ. Διάρκεια της Επιτροπής :

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την ημερομηνία τροποποίησης ή ανάκλησης της παρούσας με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ηλίας Ψηνάκης


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •