Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Επιτροπή διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 588/2019

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3250/2004  όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3536/2007

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

ε)Την υπ αριθ 772/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

στ)Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Την Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

α. Λάσκος Αργύρης, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Συνοχής Πολιτισμού & Παιδείας, Δήμου Μαραθώνος

β. Παπαϊωάννου Αρετή του Ιωάννη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών,  Δήμου Μαραθώνος

γ. Κάκαρη Ασπασία του Βασιλείου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Σαφρά Μαρία του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.

Κάθε άλλη απόφαση παύει να έχει ισχύ.

  1. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •