Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπή ποιότητας ζωής | Αποφάσεις 32, 33, 34, 35 και 36

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Αριθ.Απόφασης 32/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. Κόλλια Ευαγγέλου

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 15η  του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ. 7821/11-05-2018 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα  (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 

1.      ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – Αναπληρωματικό μέλος

2.      ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αναπληρωματικό μέλος

3.      ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τακτικό μέλος

4.      ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Τακτικό μέλος

5.      ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ- Τακτικό μέλος

6.      ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – Αναπληρωματικό μέλος

7.      ΡΙΖΟΥ –ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΊΔΩ Τακτικό μέλος

 

1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  – Τακτικό μέλος- Πρόεδρος

2. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Τακτικό μέλος

3. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- Τακτικό μέλος

4. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-Τακτικό μέλος

5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- Τακτικό μέλος-Αντιπρόεδρος

 

 

 

Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής απουσία του Προέδρου –  Δημάρχου και του Αντιπροέδρου,  ήταν ο κ. Πέτρος Αλεξανδρής (καθώς σύμφωνα  με τις υπ΄αριθ. 62/2017 και 4/2018 ΑΔΣ έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας)  και προσήλθαν τέσσερα  (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά: οι κ.κ. Πέτρος Αλεξανδρής, αναπληρωματικό μέλος, Ιωάννης Ζαγάρης, αναπληρωματικό μέλος, Βασίλης Τσουπράς, τακτικό μέλος, Γιώργος Νησιώτης, τακτικό μέλος, Βασίλης Δελαγραμάτικας, αναπληρωματικό μέλος  Χάϊδω Ρίζου-Ευαγγελίου τακτικό μέλος και  ο Στεφανίδης Νικόλαος τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Κατερίνα Κατερέλου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής:

Την από 15-12-2017  εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και τουρισμού της Δ/νσης  Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης «περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (καφεζυθεστιατόριο – ψητοπωλείο) του κ. Κόλλια Ευαγγέλου του Δημητρίου στην παραλία Βαρνάβα στη θέση Σκάλωμα του Δήμου Μαραθώνος».

 ΑΡΧΙΖΕΙ

Σας γνωρίζουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης μας ενημέρωσε με το υπ’ αριθ. 791/Φ.701.2/4-8-2017 έγγραφο, ότι το κατάστημα του κ. Κόλλια Ευάγγελου του Δημητρίου, που λειτουργεί με την υπ’ αριθ. 1505/7-6-1996 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην παραλία Βαρνάβα στη θέση Σκάλωμα του Δήμου Μαραθώνος, δεν διαθέτει το απαιτούμενο πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 19223/8-9-2017 έγγραφο, καλώντας τον κ. Κόλλια Ευάγγελο να προσκομίσει εντός καθορισμένης προθεσμίας το παραπάνω απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Εν συνεχεία, δεδομένου ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση, απέστειλε στον κ. Κόλλια Ευάγγελο την υπ’ αριθ. 20886/26-9-2017 ειδοποίηση ότι πρόκειται να ληφθεί απόφαση για ανάκληση της άδειας του καταστήματος, καλώντας τον εντός καθορισμένης προθεσμίας να αναφέρει εγγράφως τις αντιρρήσεις του όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγματος).

Ο κ. Κόλλιας Ευάγγελος απάντησε με το υπ’ αριθ. 21214/29-9-2017 έγγραφο ότι δεν είχε λάβει τις ειδοποιήσεις του δήμου και της Πυροσβεστικής  επειδή είχαν σταλεί σε λάθος διεύθυνση και ότι έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Έκτοτε, παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις μας δεν προσκόμισε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. 16228/17-5-2017, οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»), η Επιτροπή ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.

Ο φάκελος που περιλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία, είναι στην διάθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνα. Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι

Η λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμόν 1505/7-6-1996 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος (ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) του κ. Κόλλια Ευάγγελου του Δημητρίου, που βρίσκεται στην παραλία Βαρνάβα στη θέση Σκάλωμα του Δήμου Μαραθώνος, λόγω ελλείψεως του απαιτούμενου πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Τ Ε Λ Ε Ι Ω Ν Ε Ι

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Νησιώτης ο οποίος δήλωσε ότι δεν συμφωνεί σε καμία ανάκληση αδείας, αν δεν συντρέχουν λόγοι υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του.κ. Νησιώτη Γιώργου)

 

 1. Συμφωνούν με την εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (καφεζυθεστιατόριο – ψητοπωλείο) του κ. Κόλλια Ευαγγέλου του Δημητρίου στην παραλία Βαρνάβα στη θέση Σκάλωμα του Δήμου Μαραθώνος
 2. Να σταλεί στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα  με  το  άρθρο  225 του N. 3852/10

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  32/2018.

 

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

   

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΑΓΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΡΙΖΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΪΔΩ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ


Αριθ.Απόφασης 33/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί  ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ( Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης πρόχειρου γεύματος εντός αρτοποιείου) της κας Μολώνη Θεοδώρας του Μιχαήλ

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 15η  του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ. 7821/11-05-2018 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα  (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 

1.      ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – Αναπληρωματικό μέλος

2.      ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αναπληρωματικό μέλος

3.      ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τακτικό μέλος

4.      ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Τακτικό μέλος

5.      ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ- Τακτικό μέλος

6.      ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – Αναπληρωματικό μέλος

7.      ΡΙΖΟΥ –ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΊΔΩ Τακτικό μέλος

 

1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  – Τακτικό μέλος- Πρόεδρος

2. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Τακτικό μέλος

3. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- Τακτικό μέλος

4. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-Τακτικό μέλος

5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- Τακτικό μέλος-Αντιπρόεδρος

 

 

 

Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής απουσία του Προέδρου –  Δημάρχου και του Αντιπροέδρου ήταν ο κ. Πέτρος Αλεξανδρής (καθώς σύμφωνα  με τις υπ΄αριθ. 62/2017 και 4/2018 ΑΔΣ έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας) και προσήλθαν τέσσερα  (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά: οι κ.κ. Πέτρος Αλεξανδρής, αναπληρωματικό μέλος, Ιωάννης Ζαγάρης, αναπληρωματικό μέλος, Βασίλης Τσουπράς, τακτικό μέλος, Γιώργος Νησιώτης, τακτικό μέλος, Βασίλης Δελαγραμάτικας, αναπληρωματικό μέλος  Χάϊδω Ρίζου-Ευαγγελίου τακτικό μέλος και  ο Στεφανίδης Νικόλαος τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Κατερίνα Κατερέλου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

– Στη συνέχεια ο Προεδρεύων εισηγήθηκε το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης θέτοντας υπόψη των μελών της επιτροπής:

 

Την από 21-03-2018 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και τουρισμού της Δ/νσης  Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης «περί  ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης πρόχειρου γεύματος εντός αρτοποιείου) της κας Μολώνη Θεοδώρας του Μιχαήλ στη Λ. Μαραθώνος και Αγίου Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος»

 

Α Ρ Χ Ι Ζ Ε Ι

ΣΧΕΤΙΚΑ : 1) Η υπ’ αριθ. 11008/20-5-2016 άδεια ίδρυσης και

λειτουργίας καταστήματος.

2) Η από 15-6-2017 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής.

3) Το υπ’ αριθ. 24111/16-6-2007 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας

Δόμησης.

4) Η υπ’ αριθ. 28414/2017 ένσταση της κας Μολώνη Θεοδώρας προς

το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών.

5) To υπ’ αριθ. 28414/31-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας

Δόμησης προς το ΣΥΠΟΘΑ.

6) Η υπ’ αριθ. 24626/3-11-2017 αίτηση της κας Μολώνη Θεοδώρας

προς το δήμο μας.

7) Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 18301/21-6-2016 διευκρινιστικής

Εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του

Υπουργείου Εσωτερικών.

8) Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 3087/7-2-2018 διευκρινιστικής

Εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης μας διαβίβασε τα ανωτέρω 2 και 3 σχετικά, από τα οποία προκύπτει ότι διαπιστώθηκαν αυθαίρετες προσθήκες στο χώρο του καταστήματος της κας Μολώνη Θεοδώρας του Μιχαήλ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) στην Λεωφόρο Μαραθώνος και Αγίου Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος.

Η κα Μολώνη Θεοδώρα υπέβαλλε την υπ’ αριθ. 24626/3-11-2017 αίτηση προς την υπηρεσία μας, κοινοποιώντας μας την υπ’ αριθ. 28414/2017 ένσταση της προς το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, η οποία την διαβίβασε  στο ΣΥΠΟΘΑ, προκειμένου αυτό να αποφανθεί με σχετική απόφαση. Έκτοτε, δεν μας έχει κοινοποιηθεί απόφαση από το ΣΥΠΟΘΑ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «Λόγο νόμιμης ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., συνιστά η μεταγενέστερη της έκδοσης της έλλειψη προϋποθέσεων βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε, ή η διαπίστωση από τη Διοίκηση ότι παραπλανήθηκε κατά τη χορήγηση της. Στην περίπτωση που η ανάκληση γίνεται για πολεοδομικές παραβάσεις δεν απαιτείται αναμονή ή εξάντλησης της τυχόν ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής που προβλέπεται στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων» (βλέπε ανωτέρω 7 σχετικό). Επίσης, για την ανάκληση της άδειας η Διοίκηση δεν υποχρεούται (οφείλει) να αναμένει την έκβαση τυχόν ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης υπαγωγής κτιρίου ή χρήσεως στις διατάξεις του ν. 4178/2013 ή άλλου σχετικού νόμου αλλά να επιβάλλει την κύρωση… (βλέπε ανωτέρω 8 σχετικό).

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. 16228/17-5-2017, οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται.

Συνεπώς, ο δήμος μας δεν υποχρεούται να περιμένει την έκβαση της ένστασης της κας Μολώνη Θεοδώρας προς το ΣΥΠΟΘΑ, αλλά υποχρεούται να λάβει απόφαση για τις πολεοδομικές παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί.

Η υπηρεσία μας, απέστειλε στην κα Μολώνη Θεοδώρα την υπ’ αριθ. 4264/12-3-2018 ειδοποίηση ότι πρόκειται να ληφθεί απόφαση για ανάκληση της άδειας του καταστήματος, καλώντας την εντός καθορισμένης προθεσμίας να αναφέρει εγγράφως τις αντιρρήσεις της όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγματος).

Η κα Μολώνη Θεοδώρα απάντησε με το υπ’ αριθ. 4717/19-3-2018 έγγραφο, επισημαίνοντας ξανά ότι έχει υποβάλλει ένσταση κατά της από 15-6-2017 αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία έχει διαβιβασθεί προς το ΣΥΠΟΘΑ προς εκδίκαση και ζητώντας να περιμένουμε μέχρι την εκδίκαση της ένστασης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»), η Επιτροπή ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.

Ο φάκελος που περιλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία, είναι στην διάθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνα. Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι

Η λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθ. 11008/20-5-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) της κας Μολώνη Θεοδώρας του Μιχαήλ στην Λεωφόρο Μαραθώνος και Αγίου Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, λόγω αυθαίρετης προσθήκης σε υπάρχον κατάστημα.

 Τ Ε Λ Ε Ι Ω Ν Ε Ι

Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, πήρε το λόγο ο κ. Νησιώτης ο οποίος δήλωσε ότι δεν συνηγορεί σε σφράγιση καταστήματος ή ανάκληση αδείας αν δεν συντρέχουν λόγοι υγειονομικών παραβάσεων. Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Τσουπράς ο οποίος είπε να αναμένουν να εκδικαστεί η υπόθεση από το ΣΥΠΟΘΑ και κατόπιν να αποφασίσουν. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Αλεξανδρής, ο οποίος είπε ότι δεν συνηγορεί στην ανάκληση της άδειας διότι δεν συντρέχουν λόγοι υγειονομικού ενδιαφέροντος και να αναμένουν την απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ. κ. Νησιώτη Γεωργίου ,Τσουπρά Βασίλη και Πέτρου Αλεξανδρή)

 

 1. Συμφωνούν με την εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης «περί  ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης πρόχειρου γεύματος εντός αρτοποιείου) της κας Μολώνη Θεοδώρας του Μιχαήλ στη Λ. Μαραθώνος και Αγίου Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος
 2. Να σταλεί αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με  το  άρθρο  225 του N. 3852/10

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  33/2018.

 

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

   

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΑΓΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΡΙΖΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΪΔΩ

 


Αριθ.Απόφασης 34/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί διοργάνωσης Drift Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2018

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 15η  του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ. 7821/11-05-2018 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα  (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 

1.      ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – Αναπληρωματικό μέλος

2.      ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αναπληρωματικό μέλος

3.      ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τακτικό μέλος

4.      ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Τακτικό μέλος

5.      ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ- Τακτικό μέλος

6.      ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – Αναπληρωματικό μέλος

7.      ΡΙΖΟΥ –ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΊΔΩ Τακτικό μέλος

 

1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  – Τακτικό μέλος- Πρόεδρος

2. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Τακτικό μέλος

3. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- Τακτικό μέλος

4. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-Τακτικό μέλος

5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- Τακτικό μέλος-Αντιπρόεδρος

 

 

 

Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής απουσία του Προέδρου –  Δημάρχου και του Αντιπροέδρου ήταν ο κ. Πέτρος Αλεξανδρής (καθώς σύμφωνα  με τις υπ΄αριθ. 62/2017 και 4/2018 ΑΔΣ έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας)  και προσήλθαν τέσσερα  (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά: οι κ.κ. Πέτρος Αλεξανδρής, αναπληρωματικό μέλος, Ιωάννης Ζαγάρης, αναπληρωματικό μέλος, Βασίλης Τσουπράς, τακτικό μέλος, Γιώργος Νησιώτης, τακτικό μέλος, Βασίλης Δελαγραμάτικας, αναπληρωματικό μέλος  Χάϊδω Ρίζου-Ευαγγελίου τακτικό μέλος και  ο Στεφανίδης Νικόλαος τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Κατερίνα Κατερέλου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

– Στη συνέχεια ο Προεδρεύων εισηγήθηκε το 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης θέτοντας υπόψη των μελών της επιτροπής:

 

Την από 07-05-2018 εισήγηση του τμήματος Παιδείας & Αθλητισμού – Γραφείο Αθλητισμού περί διοργάνωσης Drift Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2018

 

ΑΡΧΙΖΕΙ

Στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Μαραθώνα  σε συνεννόηση  με το  Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου, σας παραθέτουμε το σκεπτικό της κάτωθι εκδήλωσης.

Ο σύλλογός ΦΙ.Μ.Α. (Φίλοι Μηχανοκίνητων Αθλοπαιδιών προτίθεται να διοργανώσει  εκδήλωση πλαγιολίσθησης αυτοκινήτων με την ονομασία Drift Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2018

με συμμετοχή οδηγών από την Ελλάδα .

Η διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για το διήμερο της 02-03 Ιουνίου 2018 από τις 08.00 έως τις 21.00 την κάθε μέρα.

Η προβολή της διοργάνωσης θα είναι σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διοργάνωση θα καλυφθεί με ζωντανή μετάδοση.

Ο χώρος θα περιφραχτεί με υλικά του σωματείου μας.

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας θεατών και συμμετεχόντων

Θα υπάρχει ειδική ασφάλιση  θεατών και οδηγών για αυτές τις δραστηριότητες.

Θα υπάρχει άδεια τέλεσης από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ).

Θα σας προσκομίσουμε στον Δήμο σας υπεύθυνη δήλωση του σωματείου μας για πλήρη ανάληψη ευθυνών σε όλα τα θέματα για την εν λόγω διοργάνωση.

Θα υπάρχει εισιτήριο για τους θεατές που θα κυμαίνετε στα 15€ για όλο το διήμερο.

Θα παρέχουμε στον Δήμο σας 100 διήμερα εισιτήρια δωρεάν. (Γραφείο Δημάρχου )

Σε όλη την διάρκεια της διοργάνωσης θα παρίσταται ασθενοφόρο και γιατρός

Σε όλη την διάρκεια της οργάνωσης θα παρίσταται πυροσβεστικό όχημα και διασωστική ομάδα.

Για τις ανάγκες τέλεσης της εν λόγω διοργάνωσης, έχει γίνει αίτημα στο  Δήμο μας για την διάθεση του χώρου παρκινγκ στην περιοχή του Μπέη που κρίνεται απολύτως κατάλληλη, καθώς σε αυτό τον χώρο πραγματοποιήθηκε με πλήρη ασφάλεια και επιτυχία το μεγαλύτερης εμβέλειας  GYMKHANA το 2016.

Επισήμανση

 1. Διαδικασία έγκρισης χώρου (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις )
 2. Ο αγώνας είναι σύμφωνος με το άρθρο 49 του ΚΟΚ και του  ν. 2725/99.
 3. Με τον ν. 4479/17 η περιοχή κατατάσσεται στην κατηγορία Ι .
 4. θα πρέπει να κατατεθεί και ο αριθμός έγκρισης του αγώνα από την ΟΜΑΕ .

5.Η προετοιμασία της διαδρομής θα αρχίσει να γίνεται από την τετάρτη 18/10/2017. Καμία επιβάρυνση δεν θα έχει αυτό στην κυκλοφορία και στις υπηρεσίες του Δήμου .

Τέλος ο χώρος θα πρέπει να παραδοθεί στον Δήμο όπως ήταν αρχικά

Ακολουθεί  ΦΕΚ του ν 4479/29/6/17 με υπογεγραμμένα τα σημεία της κατηγορίας Ι και  κάτοψη με την οριοθέτηση του χώρου.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Συμφωνούν με την πρόταση του τμήματος Παιδείας & Αθλητισμού – Γραφείο Αθλητισμού περί διοργάνωσης Drift Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2018

 

 1. Η απόφαση αυτή να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  34/2018.

 

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

   

Ακριβές απόσπασμα

 

O ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΑΓΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΡΙΖΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΪΔΩ


Αριθ.Απόφασης 35/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί παραχώρησης της αιγίδας του Δήμου Μαραθώνος στο “27th Classic Marathon 2018”

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 15η  του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ. 7821/11-05-2018 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα  (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 

1.      ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – Αναπληρωματικό μέλος

2.      ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αναπληρωματικό μέλος

3.      ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τακτικό μέλος

4.      ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Τακτικό μέλος

5.      ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ- Τακτικό μέλος

6.      ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – Αναπληρωματικό μέλος

7.      ΡΙΖΟΥ –ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΊΔΩ Τακτικό μέλος

 

1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  – Τακτικό μέλος- Πρόεδρος

2. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Τακτικό μέλος

3. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- Τακτικό μέλος

4. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-Τακτικό μέλος

5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- Τακτικό μέλος-Αντιπρόεδρος

 

 

 

Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής απουσία του Προέδρου –  Δημάρχου και του Αντιπροέδρου ήταν ο κ. Πέτρος Αλεξανδρής (καθώς σύμφωνα  με τις υπ΄αριθ. 62/2017 και 4/2018 ΑΔΣ έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας) και προσήλθαν τέσσερα  (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά: οι κ.κ. Πέτρος Αλεξανδρής, αναπληρωματικό μέλος, Ιωάννης Ζαγάρης, αναπληρωματικό μέλος, Βασίλης Τσουπράς, τακτικό μέλος, Γιώργος Νησιώτης, τακτικό μέλος, Βασίλης Δελαγραμάτικας, αναπληρωματικό μέλος  Χάϊδω Ρίζου-Ευαγγελίου τακτικό μέλος και  ο Στεφανίδης Νικόλαος τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Κατερίνα Κατερέλου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

– Στη συνέχεια ο Προεδρεύων εισηγήθηκε το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης θέτοντας υπόψη των μελών της επιτροπής:

 

Την από 07-05-2018 εισήγηση του τμήματος Παιδείας & Αθλητισμού – Γραφείο Αθλητισμού  περί παραχώρησης της αιγίδας του Δήμου Μαραθώνος στο “27th Classic Marathon 2018”

 

ΑΡΧΙΖΕΙ

Έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αρίθμ. Πρωτ 7549 αίτηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ, σύμφωνα με την οποία αναφέρονται τα εξής: “27th Classic Marathon”  της οποίας η εκκίνηση θα γίνει από τον Μαραθώνα στις 10 Ιουνίου 2018.

Επίσης, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας διαθέσετε τον χώρο της εκκίνησης του Κλασικού Μαραθωνίου για την εκκίνηση των αυτοκινήτων του “27th Classic Marathon” καθώς και τον ελεύθερο ασφαλτοστρωμένο χώρο στην αρχή της Λεωφόρου Σουλίου, όπου ο οργανωτής θα ήθελε να εκτελέσει μικρή δεξιοτεχνία χαμηλής ταχύτητας. Τόσο η εκκίνηση, όσο και η δεξιοτεχνία θα λάβουν χώρα, μετά από την άδειά σας βέβαια, το πρωί της 10ης Ιουνίου 2018.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Ο Δήμος Μαραθώνος να θέσει υπό την αιγίδα του τον  “27th Classic Marathon”  της οποίας η εκκίνηση θα γίνει από τον Μαραθώνα στις 10 Ιουνίου 2018, καθώς και τον ελεύθερο ασφαλτοστρωμένο χώρο στην αρχή της Λεωφόρου Σουλίου, όπου ο οργανωτής θα ήθελε να εκτελέσει μικρή δεξιοτεχνία χαμηλής ταχύτητας. Τόσο η εκκίνηση, όσο και η δεξιοτεχνία θα λάβουν χώρα, το πρωί της 10ης Ιουνίου 2018.

Η φράση «Υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Μαραθώνος» μαζί µε τον λογότυπο του ∆ήµου, θα προβάλλεται µε ευθύνη του διοργανωτή, κάτω από τον τίτλο της εκδήλωσης και σε σαφές και διακριτό ειδικό πλαίσιο, σε όλα τα έντυπα (π.χ. γιγαντοαφίσες, προγράµµατα, τρίπτυχα φυλλάδια, προσκλήσεις, προγράµµατα κτλ), σε διαφηµίσεις κάθε είδους που προορίζονται για ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή µε οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή αναλογικό µέσο ή φορέα ήχου και εικόνας μετάδοση και αναπαραγωγή (πχ ιστοσελίδες, social media, blogs, κάθε μορφής Μ.Μ.Ε. κτλ.), και γενικότερα σε κάθε µέσο προβολής που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημοσιοποίηση και ανάδειξη της εκδήλωσης.

Ο ∆ήµος διατηρεί πάντοτε το δικαίωµα άρσης της αιγίδας, µε νεότερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προαναφερθέντες όροι παραχώρησής της ή ανακύπτουν εκ των υστέρων παρατυπίες σε σχέση µε το αρχικό αίτηµα.

 1. Επισημαίνεται ότι, το Γραφείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού , και συγκεκριμένα το προσωπικό του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού, είναι στην διάθεση του κάθε αιτούντα για την χορήγηση της Αιγίδας, να συνεργαστούν και να συμπληρώσουν από κοινού την αίτηση, αφού σε διαφορετική περίπτωση ανεπαρκούς συμπλήρωσης, του εντύπου αιτήματος χορήγησης αιγίδας, ή μη συμμόρφωσης με τους όρους του Κανονισμού Παραχώρησης Αιγίδας ( Κ.Π.Α ), ο Δήμος Μαραθώνος αποστέλλει εντός 15 ημερών  από την υποβολή της αίτησης σχετική αρνητική απάντηση .
 2. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, ο αιτών δεσμεύεται να συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Μαραθώνος , και συγκεκριμένα με το Γραφείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού , για την παροχή τυχόν αιτούμενων στοιχείων αξιολόγησης της πραγματοποιηθείσας δράσης .

Σημειώνουμε πως ,πέραν της παραχώρησης της αιγίδας, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος και το Γραφείο Αθλητισμού , για τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν και για τα οποία υπεύθυνοι είναι μόνο οι Διοργανωτές.

Σας ευχόμαστε ο αγώνας σας να διεξαχθεί με πλήρη επιτυχία και ασφάλεια.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Συμφωνούν για την παραχώρηση της αιγίδας του Δήμου Μαραθώνος στο “27th Classic Marathon 2018”

 

 1. Η απόφαση αυτή να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  35/2018.

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

   

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΑΓΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΡΙΖΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΪΔΩ


Αριθ. Αποφ.:36/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί αιτήματος του Κου Μανιού Ιωάννη για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος από το αντλιοστάσιο στην θέση ΛΥΣΣΕΑ για την καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων.

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 15η  του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ. 7821/11-05-2018 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα  (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 

1.      ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – Αναπληρωματικό μέλος

2.      ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αναπληρωματικό μέλος

3.      ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τακτικό μέλος

4.      ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Τακτικό μέλος

5.      ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ- Τακτικό μέλος

6.      ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – Αναπληρωματικό μέλος

7.      ΡΙΖΟΥ –ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΊΔΩ Τακτικό μέλος

 

1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  – Τακτικό μέλος- Πρόεδρος

2. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Τακτικό μέλος

3. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- Τακτικό μέλος

4. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-Τακτικό μέλος

5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- Τακτικό μέλος-Αντιπρόεδρος

 

 

 

Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής απουσία του Προέδρου –  Δημάρχου και του Αντιπροέδρου, ήταν ο κ. Πέτρος Αλεξανδρής (καθώς σύμφωνα  με τις υπ΄αριθ. 62/2017 και 4/2018 ΑΔΣ έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας) και προσήλθαν τέσσερα  (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά: οι κ.κ. Πέτρος Αλεξανδρής, αναπληρωματικό μέλος, Ιωάννης Ζαγάρης, αναπληρωματικό μέλος, Βασίλης Τσουπράς, τακτικό μέλος, Γιώργος Νησιώτης, τακτικό μέλος, Βασίλης Δελαγραμάτικας, αναπληρωματικό μέλος  Χάϊδω Ρίζου-Ευαγγελίου τακτικό μέλος και  ο Στεφανίδης Νικόλαος τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Κατερίνα Κατερέλου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

 

Κατόπιν ζήτησε το λόγο ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Συνοχής κ. Γιάννης Ζαγάρης και πρότεινε στο Σώμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης η με αριθ. 10/2018 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Βαρνάβα. Τα μέλη της επιτροπής δέχθηκαν την πρόταση του Αντιδημάρχου.

 Κατόπιν αναγνώστηκε στο Σώμα η 10/2018απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Βαρνάβα «περί αιτήματος του Κου Μανιού Ιωάννη για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος από το αντλιοστάσιο στην θέση ΛΥΣΣΕΑ για την καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων»

 

ΑΡΧΙΖΕΙ

 

Η πρόεδρος εισηγούμενη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε, θέτω υπόψη του συμβουλίου, αίτηση του Κου Ιωάννη Μανιού με την οποία αιτεί την παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος από το αντλιοστάσιο στην θέση “ΛΥΣΣΕΑ” της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για άντληση από δική του γεώτρηση με μοτέρ ιπποδύναμης 1,5  ίππων για την καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων (διότι είμαι παραγωγός Λαϊκών αγορών), προκειμένου να συντηρήσω την οικογένεια μου.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το λόγο πήρε ο τοπικός σύμβουλος κος Τσιμίνης Παναγιώτης ο οποίος είπε, ο κος Μανιός είναι αποκλειστικά κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και είναι η μόνη του ασχολία προκειμένου να ζήσει την οικογένεια του. Επειδή το μοτέρ που ανέφερε λόγω του επαγγέλματος μου, γνωρίζω ότι δεν επιβαρύνουν τις εγκαταστάσεις μας και την λειτουργία τους, προτείνω να δοθεί η χρήση ρεύματος από το αντλιοστάσιο στην θέση “ΛΥΣΣΕΑ” αφού τηρηθούν τα προβλεπόμενα, κανόνες ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση ρευματοδότη, τοποθέτηση ενδιάμεσου μετρητή κ.λ.π.

Με την άποψη του κου Τσιμίνη, τάχθηκαν και οι σύμβουλοι Αποστόλου Χριστίνα, Σεραφείμ Στρατίκης,  Ανδρέας Πετράκος, και Χαραλαμπία Ασημακοπούλου.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων, και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Συμφωνεί να επιτραπεί η χρήση για παροχή ρεύματος από το αντλιοστάσιο του Δήμου στην περιοχή “ΛΥΣΣΕΑ” της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα, εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις και κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει οτιδήποτε και εάν συμβεί δεν θα έχει ευθύνη το τοπικό συμβούλιο και Δήμος Μαραθώνος.

Η απόφαση να διαβιβαστεί στην επιτροπή ποιότητας ζωής για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Συμφωνούν με την 10/2018 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Βαρνάβα περί αιτήματος του κου Μανιού Ιωάννη για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος από το αντλιοστάσιο στην θέση ΛΥΣΣΕΑ για την καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων
 2. Η απόφαση αυτή να σταλεί Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  36/2018.

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης,  λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

   

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΑΓΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΡΙΖΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΧΑΪΔΩ

 

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •