Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουρισμού | 1η τακτική συνέλευση 5ης Μαρτίου

websupport Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν της με αριθ. 255/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί Συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος», σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π., που θα γίνει την 05-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα  18:00  στο Γυάλινο Κτήριο 1 (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου) εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: Πρόταση για την δημιουργία video  με σκοπό την Τουριστική Προβολή του Δήμου Μαραθώνος.

  1. Πρόταση για την δημιουργία video  με σκοπό την Τουριστική Προβολή του Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •