Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουρισμού | 1η τακτική συνεδρίαση 2022

websupport Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν της με αριθ. 255/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί Συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος», σας διεξαχθεί 11:00 π.μ.  (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Μαραθώνος με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •