Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουρισμού | 3η τακτική συνέλευση 19ης Δεκεμβρίου

administrator Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν της με αριθ. 255/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί Συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος», σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π., που θα γίνει την 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα  18:00  στο Γυάλινο Κτήριο 1 (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου) εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Ενημέρωση περί ολοκλήρωσης Μητρώου Επιχειρήσεων Δήμου Μαραθώνος από την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
  2. Περί λήψη απόφασης για την δημιουργία Websites και την ανάπτυξη application εφαρμογής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •