Μιλτιάδης

Επιτροπή τουρισμού | 3η τακτική συνεδρίαση

administrator Δελτία τύπου, Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν της με αριθ. 127/25-4-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί Συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος», όπως ισχύει (μετά τις με αριθ. 213/11-7-2017, 311/24-10-2017 και 27/18-01-2018 Α.Δ.Σ.), σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π., που θα γίνει την 24-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:30  στο Γυάλινο Κτήριο 1 (γραφείο δημάρχου) εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Περί έγκρισης πρακτικών έτους 2017.
  2. Περί ορισμού υπευθύνων για την χρέωση αντικειμένων, δωρεάς Μαρίας Χρήστου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την τουριστική προβολή του δήμου.
  3. Περί καταγραφής προτάσεων και συγκρότησης ομάδας για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο.
  4. Περί συζήτησης για τη διοργάνωση εκδήλωσης στο αρχαιολογικό μουσείο Μαραθώνα στα πλαίσια πολιτιστικού τουρισμού.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Τέλος, παρακαλούμε όπως έχετε μαζί σας φωτοτυπία της ταυτότητάς σας προς ενημέρωση του αρχείου της Επιτροπής.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Αναστασία Παππά

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •