Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής | 2η Συνεδρίαση 31ης Οκτωβρίου 2019

administrator Επιτροπή Τουρισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν της με αριθ. 255/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί Συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος», σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π., που θα γίνει την  31.10.2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  11:00 π.μ. στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης (αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Περί συζήτησης για την δημιουργία Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων Δήμου Μαραθώνος.
  2. Περί λήψης απόφασης για την οριστικοποίηση του φυλλαδίου για την τουριστική προβολή του Δήμου Μαραθώνος μέσω της διοργάνωσης του Αυθεντικού Μαραθώνιου και της έκθεσης Marathon EXPO

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Δημήτρης Παπαϊωάννου

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •