Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 2η συνεδρίαση 12ης Μαΐου 2017

administrator Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν της με αριθ. 127/25-4-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί Συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος», σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π., που θα γίνει στις 12-05-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Γυάλινο Κτήριο 1 (γραφείο δημάρχου) εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Περί συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος
  2. Περί αιτήματος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιτροπής «Ομάδα Τέχνης – Μνημεία Δρώντα».
  3. Περί σχηματισμού ομάδων εργασίας
  4. Περί σχεδιασμού πλάνου δράσης, καθορισμού προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
Τέλος, παρακαλούμε όπως έχετε μαζί σας φωτοτυπία της ταυτότητάς σας προς ενημέρωση του αρχείου της Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Αναστασία Παππά

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •