Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 3η συνεδρίαση 10ης Ιουλίου 2017

administrator Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν της με αριθ. 127/25-4-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί Συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος», σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π., που θα γίνει στις 10-07-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Γυάλινο Κτήριο 1 (γραφείο δημάρχου) εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί δημιουργίας Κωδικού Αριθμού Εξόδων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για την τουριστική προβολή του Δήμου

 2. Περί ενημέρωσης για την πορεία και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Δ.Σ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης στρατηγικού σχεδίου ολοκληρωμένης βιώσιμης πολιτιστικής και τουριστικής αξιοποίησης Δήμου Μαραθώνος».

 3. Περί δημιουργίας Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μαραθώνος

 4. Περί προγραμματισμού δράσεων ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Μπρεξίζας στα πλαίσια πολιτιστικού τουρισμού.

 5. Περί επεξεργασίας, ενημέρωσης και συζήτησης τουριστικής σύνδεσης Μαραθώνα – Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Τέλος, παρακαλούμε όπως έχετε μαζί σας φωτοτυπία της ταυτότητάς σας προς ενημέρωση του αρχείου της Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Αναστασία Παππά


Αποδέκτες

Τακτικά Μέλη
ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ
ΖΩΗ ΚΑΖΑΖΑΚΗ ΓΚΟΣΜΑ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΛΕΥΤΕΡΗ

Αναπληρωματικά Μέλη
ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
ΒΙΒΙΑΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •