Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 5η συνεδρίαση 22ας Σεπτεμβρίου 2017

administrator Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν της με αριθ. 127/25-4-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί Συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος», όπως ισχύει (μετά την με αριθ. 213/11-7-2017 Α.Δ.Σ.), σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π., που θα γίνει στις 22-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στο Γυάλινο Κτήριο 1 (γραφείο δημάρχου) εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί υποβολής πρότασης προς το Δ.Σ. για την διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια ανάδειξης του Μουσείου Μαραθωνίου δρόμου

 2. Περί απολογισμού δράσεων ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Μπρεξίζας στα πλαίσια πολιτιστικού τουρισμού

 3. Περί υποβολής προτάσεων για την αναβίωση του θεσμού των Μαραθωνίων στα πλαίσια τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου

 4. Περί καταγραφής προτάσεων και αναγκών για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή έτους 2018

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Τέλος, παρακαλούμε όπως έχετε μαζί σας φωτοτυπία της ταυτότητάς σας προς ενημέρωση του αρχείου της Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Αναστασία Παππά

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •