Κατασκήνωση - Οικίσκοι

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες καθαρισμού οικίσκων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 12.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 9/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 9200/30-05-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΤΛ9ΩΛΜ-8ΛΠ, κατόπιν της με αριθ. 109/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 242.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Τετάρτη 04/07/2018 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης έως ώρα 13:00 μ.μ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ή το αίτημα που έχουν υποβάλλει στο ΚΕΠ για χορήγηση αυτού. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της με αριθ. 9/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη μελέτη, καθώς και ότι το προσωπικό και ο εξοπλισμός που θα διαθέσουν είναι επαρκή και κατάλληλα για την εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών, συνοδευόμενη από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών.
 7. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, με το οποίο να πιστοποιείται η ποιότητα των υπηρεσιών τους, που αφορούν καθαρισμούς κτιρίων.
 8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση.
 9. Αντίγραφο συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην επιχείρηση.
 10. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 11. Συμπληρωμένο από τον οικονομικό φορέα το ΕΝΤΥΠΟ 1 (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση)
 12. 12. Συμπληρωμένο από τον οικονομικό φορέα το ΕΝΤΥΠΟ 2- Οικονομική προσφορά (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση)

Τα παραπάνω 1-11 θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας (δηλ. Τετάρτη 04/07/2018 και ώρα 13:00 π.μ.) και ο τίτλος της υπηρεσίας (δηλ. Υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα).

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΕΝΤΥΠΟ 2 – «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία θα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα που λήγει η προθεσμία υποβολής τους (δηλαδή την 04/07/2018)

διευκρινίζεται ότι:

 1. Τα σπιτάκια είναι 200 και το κάθε ένα είναι 22 τ.μ. στο οποίο υπάρχει και μπάνιο.
 2. Είναι τέσσερεις περίοδοι και το χρονικό διάστημα που υπάρχει στο τέλος κάθε περιόδου είναι δύο (2) ημέρες.
 3. Το κτίριο της γραμματείας – υποδοχής είναι 65 τ.μ. και το κεντρικό κτίριο χώρου μαζικής εστίασης είναι 630 τ.μ.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι  του Ν. 4412/2016 και για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Ψηνάκης


 

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •