Παραχώρηση περιπτέρων

Θέση περιπτέρου | Δικαιούχοι: Α.Με.Α., πολύτεκνοι, πολεμιστές Κύπρου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΜΕΑ,ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΗ)

Ο Δήμος Μαραθώνα σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.4 της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) και με την αρ.38/2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ.12163/19-6-2017 προκήρυξης του Δήμου Μαραθώνα για την παραχώρηση του 30% των θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων που παραχωρούνται στις ειδικές κατηγορίες και κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους , προχώρησε σε έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτούντων και κατατάσσει τους υποψήφιους δικαιούχους με μοναδικό κριτήριο επιλογής το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους (2016) όπως φαίνονται παρακάτω

 

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΙΩΣΗΦ

ΚΕΡΠΕΛΗΣ

13927/10-7-2017

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΖΑΙΜΗΣ

13514/24-7-2017

 

Σύμφωνα με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι στην υπηρεσία μας , ο δικαιούχος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα βάσει των διατάξεων του Ν.4257/2014 είναι :
Ο Ιωσήφ Κερπελής

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα που δηλώνουν το οικογενειακό εισόδημα (2016) παραμένουν στην υπηρεσία προς διάθεση των ενδιαφερομένων.Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δήμο .
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στη ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΗΛΙΑΣ ΨΙΝΑΚΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •