σχολικές καθαρίστριες

Καθαριστές – Καθαρίστριες Γυμνασίων και Λυκείων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας, Σχολικές Επιτροπές

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της 52/2017 (ΑΔΑ: 6ΟΛ9465ΘΕΕ-4ΨΨ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη:

– Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

– Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ

– Την απόφαση 8440/24.2.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.

– Το Ν. 1892/1990 άρθρο 113 παρ. 5, όπως ο Ν. 3577/2007 άρθρο 35 παρ. 4, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Ν. 3699/2008 άρθρο 36

– Το Ν. 3870/2010 άρθρο 18 παρ. 1γ(i).

– Το Ν.4350/2015 άρθρα 9 και 10

– Το Ν.4077/2016 (τ. Α’ 134/27.07.2016) άρθρο 51 παρ. 2

– Το άρθρο 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017)

για το διδακτικό έτος 2017-2018, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητάς της που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, πρόκειται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ως κάτωθι:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2

ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

1

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

2

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

1

1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

2

ΕΕΕΕΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

1

Σύνολο συμβάσεων έργου: 9

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1-9-2017 έως 30-6-2018.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 και άνω. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Παράλληλα με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

  4. Εκκαθαριστικό έτους 2016

  5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για μοριοδότηση της ανεργίας)

  6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων τους

  7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

  8. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων.

  9. Προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή συμβάσεις προηγούμενων ετών.

Βασικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η ευδόκιμη προϋπηρεσία σε εργασία καθαριότητας σχολικών κτιρίων. Κατά προτεραιότητα επιλέγονται υποψήφιοι που έχουν ευδόκιμη προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων με υποψηφίους που διαθέτουν την ανωτέρω προϋπηρεσία, ως επικουρικά κριτήρια επιλογής, ορίζονται η οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου και η ανεργία ως εξής:

 • Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 € μόρια 100, έως 10.000 € μόρια 70, έως 15.000 μόρια 40.

 • Ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα: μόρια για τα ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν έως 24 ετών σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής, ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, 30 μόρια ανά τέκνο.

 • Μονογονεϊκές οικογένειες: ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, έως 24 ετών, σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, μόρια 50 ανά τέκνο.

 • Αναπηρία τέκνων μόρια 50

 • Ανεργία: 10 μόρια ανά πλήρη μήνα για ένα έτος

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο ανακοινώσεων των 4 δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Μαραθώνος και στη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών Γυάλινο Κτίριο, Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου (τηλ. επικοινωνίας 22940-67774) από τη Δευτέρα 21-08-2017 έως και την Τρίτη 29-08-2017 μέχρι τις 12.00μ.μ..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΚΑΡΗ


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •