Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2023

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2023»

Αριθμός Απόφασης: 607/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄)
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 καθώς και του άρθρου 176 του Ν.3584/2007
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α΄)
 4. Tις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/2008 τ.Α΄)
 5. Την υπ’ αριθµ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος Α΄) µε θέµα «Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζηµίωση για εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».
 7. Την υπ’ αριθμ.116/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (Κυριακές & αργίες)
 8. Την υπ αριθ 26762/22267/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013) σύμφωνα με την οποία έχει εγκριθεί η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)
 10. Την τοποθέτηση των υπαλλήλων στις υπηρεσίες του ∆ήµου µας.
 11. Τη βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, περί της πρόβλεψης πιστώσεων στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας για το έτος 2023 ως εξής: ΚΑ 00.6032.01 ποσού 3.600,00€, ΚΑ 10.6012.01 ποσού 000,00€, ΚΑ 10.6022.01 ποσού  11.000,00€, ΚΑ 30.6022.01 ποσού 1.000,00€, ΚΑ 45.6012.01 ποσού  1.000,00€, ΚΑ 45.6042.01 ποσού  2.400,00€, ΚΑ 15.6012.01 ποσού  7.900,00€, ΚΑ 20.6042.01 ποσού  15.200,00€, ΚΑ 15.6022.01 ποσού  3.600,00€, ΚΑ 15.6042.02 ποσού  5.000,00€, ΚΑ 20.6012.01 ποσού  70.000,00€, ΚΑ 20.6022.01 ποσού 36.000,00 €, ΚΑ 25.6012.01 ποσού 32.000,00€, ΚΑ 25.6022.01 ποσού 9.400,00 € ,ΚΑ 25.6042.01 ποσού 960,00 €, ΚΑ 30.6012.01 ποσού 14.000,00€, ΚΑ 30.6042.01 ποσού 0,00€ , ΚΑ 35.6012.01 ποσού 6.000,00€ , ΚΑ 35.6022.01 ποσού 2.000,00€, ΚΑ 35.6042.01 ποσού 4.000,00€, ΚΑ 50.6012.01 ποσού   13.000,00 € .
 12. Τις κατεπείγουσες εποχικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δηµιουργούνται κατά το έτος 2023 για την αντιµετώπιση εκτάκτων γεγονότων, περιορισµένης χρονικής διάρκειας, που εκφεύγουν της αναµενόµενης εξέλιξης της προγραµµατισµένης δραστηριότητας (α) της ∆/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (β) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (γ) της ∆/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (δ) της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (ε) της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, (στ) της ∆/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, (ζ) της Δ/νσης ΚΕΠ (η) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής (θ) του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, (ι) του Ιδιαίτερου Γραφείου του Δημάρχου (ια) του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου και υποστήριξης πολιτικών οργάνων, (ιβ) του Γραφείου Γενικού Γραμματέα, (ιγ) της Νομικής Υπηρεσίας, που απαιτούν άµεση αντίδραση για την αντιµετώπισή τους και οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της ανωτέρω υπηρεσίας, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
 13. Tην υπ αριθ ΤΑΔΚ 1075/2016 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η υπ αριθ Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφαση ως προς το Δήμο Μαραθώνος ώστε να αποτελείται εφεξής από τρεις Ληξιαρχικές Περιφέρειες ήτοι Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνα, Βαρνάβα & Γραμματικού (ΦΕΚ 4418/2016 τ.Β΄) και την υπ αριθ 6983/2627/2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί Ανάθεσης Καθηκόντων Ληξίαρχου στη Δημοτική Ενότητα Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος
 14. Την υπ αριθ 982/2019 απόφαση Αντιδημάρχου Μαραθώνος περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων στον Δήμο Μαραθώνος  (ΦΕΚ 3581/2019 τ.Β΄) τις κατεπείγουσες εποχικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το έτος 2023 για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας και απαιτούν από τους Ληξιάρχους των ∆.Ε. του ∆ήµου µας να απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.
 15. Την υπ αριθ 16931/14424/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 877/2013 τ.Β) σύμφωνα με την οποία έχει εγκριθεί η καθιέρωση λειτουργίας της γραμματείας του ΔΣ Μαραθώνα σε 18ωρη βάση
 16. Την υπ αριθ 469/2014 απόφαση περί ορισμού πρακτικογράφου ΔΣ και την αναγκαιότητα καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης ενός υπαλλήλου του ∆ήµου µας κατά το έτος 2023 ως Πρακτικογράφου ∆.Σ., καθώς οι περισσότερες συνεδριάσεις του ∆.Σ. λαµβάνουν χώρα εκτός ωραρίου εργασίας των διοικητικών υπηρεσιών του ∆ήµου µας, θέλοντας να εξασφαλίσουν την εύρυθµη ηµερήσια λειτουργία όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου µας.
 17. Τις υπ αριθ 701/2014 απόφαση Αντιδημάρχου Μαραθώνος και 1427/2017, -1144/2019 & 978/2019 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού πρακτικογράφων των Συμβουλίων Κοινοτήτων Ν. Μάκρης, Βαρνάβα, Γραμματικού και Μαραθώνα.
 18. Την υπ αριθ πρωτ 48638/13-04-2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1985/2022 τ.Β΄) σύμφωνα με την οποία έχει συμπληρωθεί η υπ αριθ πρωτ 47944/12572/02-11-2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 5035/2020 τ.Β΄) περί της καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Ιδιαίτερου γραφείου Δημάρχου του Δήμου Μαραθώνος
 19. Το γεγονός ότι εκτιµάται για το ηµερολογιακό έτος 2023 ότι θα εργαστούν οι ανωτέρω υπηρεσίες του ∆ήµου µας υπερωριακά αλλά και προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής, ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Πίνακας 1 : Υπερωριακή και Λοιπή εργασία έτους 2023

 

Για

Υπερωριακή

απογευµατινή

εργασία µέχρι

22η ώρα

Για

Υπερωριακή

εργασία από

22η ώρα

µέχρι 6η

πρωινή πέρα

από την

υποχρεωτική

Για εργασία Κυριακών

και εξαιρέσιµων πέραν

της υποχρεωτικής (γ)

Για εργασία προς

συµπλήρωση της

εβδοµαδιαίας

υποχρεωτικής

από 6η

πρωινή

έως 22η

ώρα

από 22η

ώρα έως 6η

πρωινή

Νυχτερινή

εργασίµων

ηµερών

Νυχτερινή

και

ηµερήσια

Κυριακών

και

εξαιρεσίµων

ηµερών

Περίπτωση

(α)

Περίπτωση

(β)

Περίπτωση

γ(ι)

Περίπτωση

γ(ιι)

Περίπτωση

(δ)

Περίπτωση

(ε)

/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για τακτικό

προσωπικό

4800

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

1260

 

 

 

 

 

/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Για τακτικό

προσωπικό

2400

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

960

 

 

 

 

 

/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Για τακτικό

προσωπικό

1200

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

240

 

 

 

 

 

/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Για τακτικό

προσωπικό

6480

 

5760

 

      13500

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

1920

 

      3600

 

       4500

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΟΧ

3360

 

          960

 

      3000

 

 ∆/νση Δημοτικής Αστυνομίας

 

Για τακτικό

προσωπικό

2160

 

1728

 

       5400

 

 

 ∆/νση ΚΕΠ

 

Για τακτικό

προσωπικό

1440

 

 

 

 

 

Για προσωπικό ΙΔΑΧ

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών

 

Για τακτικό

προσωπικό

15840

 

12600

 

 15600

 

 

 

  Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

4560

 

5400

 

4700

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΟΧ

6720

 

2688

 

3000

 

 

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής

 

Για τακτικό

προσωπικό

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

Για τακτικό

προσωπικό

960

 

 

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

2.160

 

192

 

1.200

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

Για τακτικό

προσωπικό

          240

 

        192

 

       540

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΟΧ

480

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

240

 

 

 

 

 

 

 

Για τακτικό

προσωπικό

240

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Για τακτικό

προσωπικό

240

 

 

 

 

 

 

 

Νομική Υπηρεσία

Για τακτικό

προσωπικό

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2 : Κλάδοι/Ειδικότητες προσωπικού για υπερωριακή και λοιπή εργασία έτους 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τακτικό Προσωπικό

 

 

Προσωπικό Ι∆ΑΧ

 

Προσωπικό Ι∆ΟΧ

 

Κλάδος

Αριθµός

υπαλλήλων

 

Ειδικότητα

Αριθµός

υπαλλήλων

Ειδικότητα

Αριθµός

υπαλλήλων

/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΕ Διοικητικού – (Οικονομικού)

3

ΠΕ Διοικητικού

1

 

 

 

 

 

ΠΕ Διοικητικού

6

ΔΕ Διοικητικού

3

 

 

 

 

 

ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού

1

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

3

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ Διοικητικού

7

 

 

 

 

 

TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτ/σης

1

 

 

 

 

 

 

 

/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

ΠΕ Διοικητικού

3

ΔΕ Διοικητικού

2

 

 

 

 

 

ΔΕ Διοικητικού

5

 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

1

 

 

 

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1

 

 

 

 

ΥΕ Κλητήρων

1

 

 

 

 

 

 

 

/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΠΕ Διοικητικού

1

ΔΕ Διοικητικού

1

 

 

 

 

 

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ Διοικητικού

1

 

 

 

 

 

 

 

/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών

1

ΔΕ Διοικητικού

1

 

ΔΕ Υδραυλικών

1

 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

4

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

2

 

ΔΕ Οικοδόμων

1

 

ΠΕ Τοπογράφων – Μηχανικών

1

ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων

1

 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

2

 

ΔΕ Διοικητικού

2

ΔΕ Τεχνικών Ύδρευσης

3

 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

2

ΔΕ Δασοφυλάκων

1

 

ΥΕ Εργατών οικοδομικών εργασιών

 

1

 

ΔΕ Χειριστών Η/Υ

1

ΔΕ Τεχνιτών – Ελαιοχρωματιστών

1

 

ΥΕ εργατών ύδρευσης

 

1

 

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

5

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

 

 

 

 

 

ΔΕ Εργοδηγών Μηχανολόγων

1

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ Τεχνιτών – Σιδηροτεχνιτών

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ Τεχνιτών – Ελαιοχρωματιστών

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ∆/νση ΚΕΠ

ΠΕ ΔΥΠ

2

ΔΕ ΔΥΠ

1

 

 

 

 

 

ΤΕ ΔΥΠ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ ΔΥΠ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ Διοικητικού

1

 

 

 

 

                                                             ∆/νση Δημοτικής Αστυνομίας

ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ Διοικητικού

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών

ΔΕ Διοικητικού

6

ΔΕ Οδηγών

1

ΔΕ Οδηγών

2

 

ΔΕ Εποπτών

5

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

1

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

18

 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

2

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

1

 

ΥΕ Εργατών ταφής – εκταφής

4

 

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

1

ΔΕ Μηχανοδηγών – Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

1

ΥΕ Εργατών πρασίνου

4

ΔΕ Συντηρητών Μηχανικών Αυτοκινήτων

2

ΔΕ Δενδροκηπουρών

2

 

 

 

 

ΔΕ Οδηγών

18

ΔΕ Εποπτών

1

 

 

 

ΔΕ Δενδροκηπουρών

1

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

2

 

 

 

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

14

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

5

 

 

 

 

 

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

1

ΥΕ Εργατών Ανακύκλωσης

1

 

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών απορριμματοφόρου

15

ΔΕ Διοικητικού

1

 

 

 

 

 

 

 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

1

 

 

 

 

                             

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής

ΔΕ Διοικητικού

1

 

 

 

 

ΤΕ Πληροφορικής

1

 

 

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

1

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

1

ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΥΕ για κατασκήνωση Ε΄ Παιδ. Εξοχή

33

ΠΕ Διοικητικού

2

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

 

 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

ΔΕ Οδηγών

1

 

 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

1

ΔΕ Σχολικών Φυλάκων

7

 

 

 

 

ΔΕ Διοικητικού

1

 

 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

ΔΕ Διοικητικού

2

 

 

Ειδικοί Συνεργάτες

5

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

 

 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΔΕ ∆ιοικητικού

1

 

 

 

 

 

Νομική Υπηρεσία

ΔΕ Διοικητικού

1

 

 

 

 

Πίνακας 3: Υπερωριακή Απασχόληση Ληξιάρχων έτους 2023

Ληξίαρχος ∆ηµ. Ενότητας

Ώρες υπερωριακής απογευµατινής καθηµερινές και Κυριακές

και εξαιρέσιµες

Μαραθώνα-Νέας Μάκρης

240

Βαρνάβα

240

Γραμματικού

240

Πίνακας 4: Υπερωριακή Απασχόληση Πρακτικογράφων έτους 2023

Πρακτικογράφοι

 

 

Κλάδος / Ειδικότητα

Για υπερωριακή απογευµατινή

εργασία µέχρι 22η ώρα

Για υπερωριακή εργασία από 22η ώρα µέχρι 6η πρωινή πέρα από την υποχρεωτική

Πρακτικογράφος ∆.Σ.

∆Ε ∆ιοικητικού

240

192

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Μαραθώνα

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

240

 

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Νέας Μάκρης

 

 

ΠΕ Διοικητικού

240

 

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Βαρνάβα

ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών

240

 

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Γραμματικού

 

 

 

ΔΕ Διοικητικού

240

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Εγκρίνουµε για το έτος 2023 την υπερωριακή απασχόληση (α) 21 τακτικών υπαλλήλων και 4 υπαλλήλων Ι∆ΑΧ της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,  (β) 10 τακτικών υπαλλήλων και 3 υπαλλήλων Ι∆ΑΧ της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, (γ) 4 τακτικών υπαλλήλων και 1 υπαλλήλου Ι∆ΑΧ της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, (δ) 26 τακτικών υπαλλήλων, 10 υπαλλήλων Ι∆ΑΧ και 7 υπαλλήλων Ι∆ΟΧ της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (ε) 8 τακτικών υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, (στ) 65 τακτικών υπαλλήλων, 17 υπαλλήλων Ι∆ΑΧ και 28 υπαλλήλων Ι∆ΟΧ της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, (ζ) 2 τακτικών υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, (η) 5 τακτικών υπαλλήλων και 11 υπαλλήλων Ι∆ΑΧ και 31 υπαλλήλων ΙΔΟΧ του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, (θ) 2 τακτικών υπαλλήλων και 5 υπαλλήλων ιδοχ (ειδικοί συνεργάτες) του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου (ι) 1 υπαλλήλου Ι∆ΑΧ του Γραφείου Γενικού Γραμματέα, (ια) 1 τακτικού υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, (ιβ) 1 τακτικού υπαλλήλου της Νομικής Υπηρεσίας, (ιγ) 5 τακτικών υπαλλήλων και 1 τακτικού υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, (ιδ)  3 Ληξιάρχων και (ιε) 4 τακτικών υπαλλήλων και 1 υπαλλήλου Ι∆ΑΧ ως Πρακτικογράφων ∆.Σ. και Τοπικών Συμβουλίων, ως εξής:

Για το Α΄ εξάμηνο του 2023

 

 

Για

Υπερωριακή

απογευµατινή

εργασία µέχρι

22η ώρα

Για

Υπερωριακή

εργασία από

22η ώρα

µέχρι 6η

πρωινή πέρα

από την

υποχρεωτική

Για εργασία Κυριακών

και εξαιρέσιµων πέραν

της υποχρεωτικής (γ)

Για εργασία προς

συµπλήρωση της

εβδοµαδιαίας

υποχρεωτικής

από 6η

πρωινή

έως 22η

ώρα

από 22η

ώρα έως 6η

πρωινή

Νυχτερινή

εργασίµων

ηµερών

Νυχτερινή

και

ηµερήσια

Κυριακών

και

εξαιρεσίµων

ηµερών

Περίπτωση

(α)

Περίπτωση

(β)

Περίπτωση

γ(ι)

Περίπτωση

γ(ιι)

Περίπτωση

(δ)

Περίπτωση

(ε)

        /νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για τακτικό

προσωπικό

2400

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

600

 

 

 

 

 

 

 

/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

 

Για τακτικό

προσωπικό

1200

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

480

 

 

 

 

 

/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Για τακτικό

προσωπικό

600

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

120

 

 

 

 

 

 

 

/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Για τακτικό

προσωπικό

3240

 

2.880

 

      6.750

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

960

 

       1.800

 

      2.250

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΟΧ

1680

 

480

 

       1.500

 

/νση ΚΕΠ

Για τακτικό

προσωπικό

 

720

 

 

 

 

 

 

Για προσωπικό ΙΔΑΧ

120

 

 

 

 

 

/νση Δημοτικής Αστυνομίας

Για τακτικό

Προσωπικό

 

       1080

 

864

 

       2.700

 

Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών

Για τακτικό

προσωπικό

7920

 

6.300

 

7.800

 

 

 

  Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

 

2280

 

2.700

 

       2.350

 

 

 

 

Για

Προσωπικό

Ι∆ΟΧ

3360

 

1.344

 

1.500

 

 

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής

 

Για τακτικό

προσωπικό

240

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

Για τακτικό

προσωπικό

480

 

 

 

 

 

 

 

Για

Προσωπικό

ΙΔΑΧ

1.080

 

96

 

600

 

 

 

 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

Για τακτικό

προσωπικό

120

 

96

 

270

 

 

 

Για

Προσωπικό ΙΔΟΧ

240

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας

 

Για τακτικό

προσωπικό

120

 

 

 

 

 

 

Για

Προσωπικό

ΙΔΑΧ

120

 

 

 

 

 

 

 

                 

Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Για τακτικό

προσωπικό

120

 

 

 

 

 

 

 

Νομική Υπηρεσία

Για τακτικό

προσωπικό

120

 

 

 

 

 

Υπερωριακή Απασχόληση Ληξιάρχων

Ληξίαρχος ∆ηµ. Ενότητας

Ώρες υπερωριακής απογευµατινής, καθηµερινές και Κυριακές

και εξαιρέσιµες

Μαραθώνα – Νέας Μάκρης

120

Βαρνάβα

120

Γραμματικού

120

Υπερωριακή Απασχόληση Πρακτικογράφων

Πρακτικογράφοι

 

 

 

 

Κλάδος / Ειδικότητα

Για υπερωριακή απογευµατινή

εργασία µέχρι 22η ώρα

Για υπερωριακή εργασία από 22η ώρα µέχρι 6η πρωινή πέρα από την υποχρεωτική

Πρακτικογράφος ∆.Σ.

∆Ε ∆ιοικητικού

120

96

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Μαραθώνα

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

120

 

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Νέας Μάκρης

 

 

ΠΕ Διοικητικού

120

 

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Βαρνάβα

ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών

120

 

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Γραμματικού

 

 

ΔΕ Διοικητικού

120

 

 

Για το Β΄ εξάμηνο του 2023

 

Για

Υπερωριακή

απογευµατινή

εργασία µέχρι

22η ώρα

Για

Υπερωριακή

εργασία από

22η ώρα

µέχρι 6η

πρωινή πέρα

από την

υποχρεωτική

Για εργασία Κυριακών

και εξαιρέσιµων πέραν

της υποχρεωτικής (γ)

Για εργασία προς

συµπλήρωση της

εβδοµαδιαίας

υποχρεωτικής

από 6η

πρωινή

έως 22η

ώρα

από 22η

ώρα έως 6η

πρωινή

Νυχτερινή

εργασίµων

ηµερών

Νυχτερινή

και

ηµερήσια Κυριακών

και

εξαιρεσίµων

ηµερών

Περίπτωση

(α)

Περίπτωση

(β)

Περίπτωση

γ(ι)

Περίπτωση

γ(ιι)

Περίπτωση

(δ)

Περίπτωση

(ε)

/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για τακτικό

προσωπικό

2400

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

600

 

 

 

 

 

 

/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

 

Για τακτικό

προσωπικό

1200

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

480

 

 

 

 

 

 

 

/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

Για τακτικό

προσωπικό

600

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

120

 

 

 

 

 

 

 

/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Για τακτικό

προσωπικό

3240

 

2.880

 

      6.750

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

960

 

      1.800 

 

       2.250

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΟΧ

   

       1680

 

480

 

1.500

 

 ∆/νση ΚΕΠ

Για τακτικό

προσωπικό

 

 

720

 

 

 

 

 

 

Για προσωπικό ΙΔΑΧ

120

 

 

 

 

 

 /νση Δημοτικής Αστυνομίας

Για τακτικό

προσωπικό

1080

 

864

 

     2.700

 

/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών

Για τακτικό

προσωπικό

7920

 

6.300

 

7.800

 

 

 

 

 Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

2280

 

2.700

 

       2.350

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΟΧ

3360

 

1344

 

1.500

 

 

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής

 

Για τακτικό

προσωπικό

          240

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

Για τακτικό

προσωπικό

480

 

 

 

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

Ι∆ΑΧ

1.080

 

96

 

600

 

 

 

 

                                                                     Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Για τακτικό

προσωπικό

120

 

96

 

        270

 

 

 

Για

προσωπικό  ΙΔΟΧ

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας

 

Για τακτικό

προσωπικό

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για

προσωπικό

ΙΔΑΧ

120

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Για τακτικό

προσωπικό

 

120

 

 

 

 

 

 

 

Νομική Υπηρεσία

Για τακτικό

Προσωπικό

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

Υπερωριακή Απασχόληση Ληξιάρχων

Ληξίαρχος ∆ηµ. Ενότητας

Ώρες υπερωριακής απογευµατινής καθηµερινές και Κυριακές

και εξαιρέσιµες

Μαραθώνα – Νέας Μάκρης

120

Βαρνάβα

120

Γραμματικού

120

 

Υπερωριακή Απασχόληση Πρακτικογράφων

Πρακτικογράφοι

 

 

Κλάδος / Ειδικότητα

Για υπερωριακή απογευµατινή

εργασία µέχρι 22η ώρα

Για υπερωριακή εργασία από 22η ώρα µέχρι 6η πρωινή πέρα από την υποχρεωτική

Πρακτικογράφος ∆.Σ.

∆Ε ∆ιοικητικού

120

96

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Μαραθώνα

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

120

 

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Νέας Μάκρης

 

 

ΠΕ Διοικητικού

120

 

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Βαρνάβα

ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών

120

 

Πρακτικογράφος Τ.Σ.

Δημ. Ενότητας Γραμματικού

 

 

ΔΕ Διοικητικού

120

 

Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα απασχοληθούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, τηρώντας τα ανώτατα όρια ανά εξάµηνο όπως αυτά ορίζονται µε τις κείμενες διατάξεις και εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου µας.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΗΒ1ΩΛΜ-16Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΗΒ1ΩΛΜ-16Δ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *