Μίσθωση ακινήτου

ΚΑΠΗ Γραμματικού | Μίσθωση ακινήτου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» του Δήμου Μαραθώνος προκηρύσσει φανερό, προφορικό, μειοδοτικό, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού 80-120 τ.μ. στο κέντρο του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για την μεταστέγαση του ΚΑΠΗ Γραμματικού του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φάκελο προσφοράς δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 223/8-3-2018 επαναληπτική διακήρυξη η οποία είναι με τους ίδιους όρους της υπ’αριθ.1844/25-09-2017 διακήρυξης, στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου «Τετράπολις», Λ. Μαραθώνος 196, Τ.Κ.19005 Νέα Μάκρη, Δήμος Μαραθώνος, έως την 20η Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψης των προσφορών. Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’αριθ. 223/8-3-2018 επαναληπτική διακήρυξη της 1844/25-09-2017 διακήρυξης.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Πληροφορίες επί θεμάτων της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου.
Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Ελένη, τηλ.:2294067630 fax:2294069817, e-mail: tetrapolis@marathon.gr
Το τεύχος της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ


Σχολιάστε