Έργα Μαραθώνα - Κατάρτιση Μητρώου αναθέσεων

Κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώου αναθέσεων έργων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Μαραθώνος, δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2018

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
 2. Μελέτες Οικονομικές
 3. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
 4. Στατικές Μελέτες
 5. Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές
 6. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
 7. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
 8. Μελέτες Τοπογραφίας
 9. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
 10. Περιβαλλοντικές Μελέτες
 11. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων

Β.  ΕΡΓΑ

 1. Οδοποιίας
 2. Οικοδομικών
 3. Υδραυλικών
 4. Ηλεκτρομηχανολογικών
 5. Πρασίνου

 

να υποβάλλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα) στο πρωτόκολλο του Δήμου. (Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, Τ.Κ. 19005). Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016”

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και την 20η Ιουλίου 2018 (ωράριο λειτουργίας πρωτοκόλλου, 07:00-15:00).

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού μητρώου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο να είναι σε ισχύ.

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Βασίλειος Τσουπράς


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •