Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 98/2020

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) Τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003).

δ) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ε) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

στ) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019.

ζ) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: 6Ο0ΟΩΛΜ-ΑΓΨ) για τον μήνα Δεκέμβριο 2019.

η) Την υπ’ αριθ. 6/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί κατανομής υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος μηνός Δεκεμβρίου 2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στον κατωτέρω διοικητικό υπάλληλο του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 Β****** Δ************20

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στοδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •