Κατανομή υπερωριών, καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου Μαραθώνος μηνός Μαΐου 2020

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών, καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου Μαραθώνος μηνός Μαΐου 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

δδουιλ__ΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ε) Την υπ’ αριθ. 116/2013 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (Κυριακές & Αργίες)

στ) Την υπ’ αριθ. πρωτ.  26762/22267/2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013) περί έγκρισης καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μαραθώνος.

ζ) Την υπ’ αριθ. 1323/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2020 (ΦΕΚ 5022/Β’/31-12-2019).

η) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από το εργατοτεχνικό προσωπικό ι.δ.α.χ. του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και νυχτερινή εργασία δεδομένου ότι στον Δήμο μας υπάρχει αύξηση των κατοίκων και των επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι εργάσιμες ημέρες και ώρες για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης των δημοσίων χώρων.

θ) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

ι) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: Ω92ΑΩΛΜ-ΘΛ6) και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: 6ΛΡΧΩΛΜ-Υ1Μ) για τον μήνα Μάιο 2020.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για τον μήνα Μάιο έτους 2020 ως ακολούθως:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

(6 π.μ. – 10 μ.μ.)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

1.

Δ*********** Γ***********

20

30

40

2.

Π*********** Δ***********

20

30

100

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.

W*********** R***********

20

30

100

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.

Τ*********** Β***********

15

15

30

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.

Α*********** Π***********

20

30

 

6.

Β*********** Θ***********

20

30

 

7.

Κ*********** Π***********

10

15

10

8.

Κ*********** Α***********

10

15

15

9.

Ν*********** Σ***********

 

20

 

30

 

112

10.

Π*********** Κ***********

 

20

 

30

 

136

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

11.

Κ*********** Φ***********

20

16

95

12.

Μ*********** Β***********

20

16

95

13.

Χ*********** Δ***********

20

16

95

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

14.

Ρ*********** Γ***********

20

16

50

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

15.

Τ*********** Γ***********

20

16

50

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

16.

Χ*********** Α***********

20

15

 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απασχολείται στην υπηρεσία καθαριότητας)

17.

Η*********** Π***********

20

16

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

18.

Μ*********** Φ***********

20

30

 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

19.

Μ*********** Ε***********

20

16

 

20.

Π*********** Μ***********

20

20

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΕΥΜΩΛΜ-7Ω7

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΥΜΩΛΜ-7Ω7

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •