Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών μηνός Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 4/2020

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών, καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου Μαραθώνος μηνός Δεκεμβρίου 2019».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

δ) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ε) Την υπ’ αριθ. 116/2013 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (Κυριακές & Αργίες)

στ) Την υπ’ αριθ. πρωτ.  26762/22267/2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013) περί έγκρισης καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μαραθώνος.

ζ) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

η) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από το εργατοτεχνικό προσωπικό ι.δ.α.χ. του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και νυχτερινή εργασία δεδομένου ότι στον Δήμο μας υπάρχει αύξηση των κατοίκων και των επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι εργάσιμες ημέρες και ώρες για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης των δημοσίων χώρων.

θ) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

ι) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: ΩΛΙΝΩΛΜ-ΞΟΒ) και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: 6Ο0ΟΩΛΜ-ΑΓΨ) για τον μήνα Δεκέμβριο 2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (6 π.μ. – 10 μ.μ.)ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
1.Π*********** Δ***********2030136
2.Δ********** Γ*********2030 
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
3.W******** R*********2030 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
4.Τ******** Β**********203080
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5.Α*********** Π***********201620
6.Β********* Θ**********201620
7.Κ********** Π***********2030120
8.Κ********** Α************2016 
9.Ν************ Σ************  20  30  136
10.Π*********** Κ**********  20  20  116
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
11.Κ********* Φ***********201695
12.Μ********** Β************201695
13.Χ********* Δ**********201695
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
14.Ρ**********  Γ***********201650
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
15.Τ*********** Γ*********201650
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
16.Χ************* Α***********2030 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απασχολείται στην υπηρεσία καθαριότητας)
17.Η******** Π***********2016 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
18.Μ*********** Φ***********2016 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
19.Π**********  Μ*********1010 
20.Μ**********  Ε************1010 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •