Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών μηνός Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 3/2020

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου μας μηνός Δεκεμβρίου 2019».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

δ) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ε)Την υπ’ αριθ. 116/2013 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (Κυριακές & Αργίες)

στ) Την υπ’ αριθ. πρωτ.  26762/22267/2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013) περί έγκρισης καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μαραθώνος.

ζ) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

η) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και νυχτερινή εργασία δεδομένου ότι στον Δήμο μας υπάρχει αύξηση των κατοίκων και των επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι εργάσιμες ημέρες και ώρες για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης των δημοσίων χώρων.

θ) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

ι) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: ΩΛΙΝΩΛΜ-ΞΟΒ) και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: 6Ο0ΟΩΛΜ-ΑΓΨ) για τον μήνα Δεκέμβριο 2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω μονίμους υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (6 π.μ. – 10 μ.μ.)ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.Β*********** Ν***********2030 
2.Γ********** Ε*************203040
3.Λ******** Κ**********2030 
4.Λ************* Β************203050
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας)
5.Μ***** Σ******20  
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
6.Γ******** Σ************2030136
7.Κ********** Χ********203060
8.Κ************* Σ*********2030136
9.Κ*********** Ι*********  136
10.Κ*******  Ε********2030136
11.Κ************** Β***********2030136
12.Μ*********** Δ************  1010136
13.Μ************* Ι***********2030 
14.Μ********** Γ***********2030 
15.Ν*********** Ε***********203040
16.Π******** Κ***********2020116
17.Ρ********* Η******203040
18.Σ******** Σ**********101620
19.Τ********** Ν***********203050
20.Τ************* Φ**********203050
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
21.Α******** Ν*********2030 
22.Α********** Ν*********202530
23.Β************ Ν**********2016 
24.Γ********** Α********2030 
25.Ζ********** Α************203060
26.Ι********* Γ**********201620
27.Κ********* Ι********2030136
28.Κ*********** Ο**********203050
29.Κ********** Ι********2030130
30.Κ************* Π***********1010 
31.Κ*********** Α************203080
32.Κ********* Σ*******2016 
33.Κ********* Γ*******2016100
34.Κ************ Κ**********2030 
35.Λ********* Π********203060
36.Μ********* Σ*********2020 
37.Μ********** Δ**********1010 
38.Π*********** Α*********  10  10  120
39.Π********* Χ**********2030 
40.Ρ******* Π**********1010 
41.Σ********* Δ***********2030136
42.Σ********** Ε**********2030136
43.Τ*********  Δ**************203040
44.Τ********** Π**********203035
45.Τ********** Σ********1010 
46.Χ********* Π**********1010 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
47.Κ********** Κ*********20  
48.Π************Δ************2016 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
49.Δ********** Δ**********201670
50.Κ********* Ι********201675
51.Κ************* Δ*********201670
52.Λ*********  Θ***********201648
53.Ν********* Γ**********201670
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
54.  Γ*********** Ν************1010 
55.Κ********* Σ*******201660
56.Π************* Κ*********2016 
57.Π******** Χ*********201695
58.Τ********* Α**********201695
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
59.Γ********* Ι********201640
60.Κ******** Γ*********201695
61.Μ********** Γ*********201695
 ΔE ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
62.Γ******** Γ**********2030 
63.Σ********* Ι**********2030 
64.Σ******* Π************2030 
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
65.Φ******** Ε***********20  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Απασχολείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)
66.Σ******** Γ********20  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Απασχολείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)
67.Λ*******  Γ***********201690

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •