Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών μηνός Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 7/2020                                     

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος μηνός Δεκεμβρίου 2019».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) Τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.

δ) Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 και το Π.Δ. 23/2002, το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας σε 24ωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2α του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

στ) Την υπ’ αριθ. 601/2015  διαπιστωτική πράξη περί αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας.

ζ) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

η) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από τη δημοτική αστυνομία του Δήμου απογευματινή εργασία και υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019.

θ) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του Προϊσταμένου της Δημοτικής Αστυνομίας για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ω7ΕΩΛΜ-ΞΝΩ).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία και υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ            (6 π.μ.-10μ.μ.)
 Α********* Α*****1216
 Γ******* Α********1416
 Κ*********** Κ**********1316
 Μ*********** Π**********1116
 Π********* Σ**********20—-
 Π********** Ε******15—-
 Φ******** Χ*********198

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στοδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •