Κατανομή υπερωριών σε διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών σε διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος μηνός Δεκεμβρίου 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

  • α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
  • β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003).

δ) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ε) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

στ) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019.

ζ) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: 6Ο0ΟΩΛΜ-ΑΓΨ) για τον μήνα Δεκέμβριο 2019.

η) Την υπ’ αριθ. 6/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί κατανομής υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος μηνός Δεκεμβρίου 2019.

θ) Την υπ’ αριθ. 98/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί κατανομής υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος μηνός Δεκεμβρίου 2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 Κ********* Μ*********20
 Χ********* Α*********20
 Λ********* Α*********20

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ο8ΠΩΛΜ-ΦΗ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο8ΠΩΛΜ-ΦΗ0

Σχολιάστε